Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao biết ta niệm Phật nhất định vãng sanh?

Tây Phương Tam Thánh
Làm sao biết ta niệm Phật nhất định vãng sanh? Bởi vì đây là lời Phật nói. Nhưng bản thân chúng ta không có chút cảm giác nào cả? Vãng sanh nương vào chánh giác của Phật, không nương vào cảm giác bản thân: Có cảm giác, không có cảm giác, niệm Phật đều được vãng sanh.
Phật A-Di Đà là Vô Xưng Quang Phật, Nan Tư Nghị Phật, Bất Khả Tư Nghị Quang, phải bỏ đi các loại cảm giác của mình, toàn thân tâm quay về với sự cứu độ của Phật A-Di Đà. Toàn thân tâm quay về, như nước vào biển, thành một thể, không phân ra đôi bên, cho nên nói là quy mạng. Phàm phu có mạng tội trược quay về với thọ mạng thanh tịnh Di Đà, tức cùng một thể với Phật.
Có người nói quy y, như Liễu Tông Nguyên viết Đông Hải khổ, chỉ dùng đồ đựng đựng đầy nước tâm của mình, và đổ thêm vào nữa, cho dù khiến cho bọt nổi trong biển đi nữa, rốt cuộc cũng ngăn cách với biển.
Pháp Sư Tịnh Tông – 淨宗法師 – Dharma Master Jingzong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *