Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm phước không chấp tướng là công đức!

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
Trên đời sống vật chất được tự tại, chúng ta có dư thì hãy giúp người khác. Lúc đó phước đức của bạn liền thêm lớn, công đức cũng lớn.
Tu phước mà không chấp tướng thì phước đức biến thành công đức; còn tu phước chấp tướng chỉ mang lại phước đức, không phải công đức.
Chấp tướng là chấp ngã tướng. “Ta đã tu, ta đã làm rất nhiều việc tốt”, đó là phước đức, không phải công đức. Vô ngã tướng thì tất cả phước đức bạn tu đều biến thành công đức.
Công đức có thể thoát sanh tử, chứng bồ đề; còn phước đức thì không thể. Khác biệt ở chỗ vi tế này chính mình nhất định phải rõ ràng tường tận.
Bạn bố thí tài thì tài dụng cả đời bạn không thiếu kém. Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống. Bạn bố thí quần áo thì cả đời bạn sẽ không thiếu hụt quần áo. Thông thường chúng ta nói “cả đời” nhưng Phật pháp gọi là nhiều đời nhiều kiếp không hề thiếu kém.
Phàm hễ thiếu kém đều do không chịu bố thí. Không trồng nhân thì làm gì được quả báo!?
H.T. TỊNH KHÔNG!
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *