Đức Phật, Tịnh Độ

Tịnh Độ của Phật Thích Ca Mâu Ni ở đâu?

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, chúng ta biết trong chúng đệ tử đích thực có không ít vị đã thành Phật rồi, họ trở lại. Đây là những điều mà Giáo môn đã nói: “nhất Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ”, giống như diễn một vở kịch vậy, một vị Phật xuất thế, họ đóng vai chính, còn có rất nhiều chư Phật đến đóng vai phụ cho họ, thậm chí người cầm cờ, đóng vai phụ, vai chính là thầy giáo, trên sàn diễn và bên ngoài không giống nhau. Vì sao vậy? Công đức độ chúng sanh viên mãn, thì vở kịch này mới có thể diễn tốt được. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến thế gian này ứng hóa, gọi là du hí thần thông. Câu nói này hình dung vô cùng xảo diệu, thực sự là du hí thần thông. Họ đương nhiên có năng lực, hà huống Phật dùng thần thông thị hiện, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từng làm những sự việc này. Cũng có người hỏi Ngài, Tịnh Độ của Ngài ở đâu? Phật ngồi ở trên tòa là ngồi xếp bằng, ngồi kiết già, Phật bỏ chân phải xuống ngón chân cái ấn sát đất, thế giới này lập tức biến thành thế giới lưu ly, mọi người nhìn thấy rồi, Tịnh Độ chính là nơi đây. Phật lại rút chân trở về, xếp bằng trở lại, hiện tượng này liền không thấy nữa. Từ đó có thể biết, cảnh giới này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Nếu như ngày nay chúng ta vào lúc này nơi này, buông bỏ tất cả những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vừa buông xuống thì môi trường chúng ta cư trú là gì? Giống như Thế giới Cực Lạc vậy, đại địa đều là lưu ly. Những thứ quí vị nhìn thấy đều là thất bảo biến hiện, không khác gì Thế giới Cực Lạc, Cõi Thật báo trang nghiêm liền hiện tiền. Là tâm của bản thân quí vị hiện ra, là thức của chính quí vị biến ra. Bởi vì Cõi Thật báo không có thức nữa. Vọng tưởng buông bỏ, vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Thứ này vừa buông bỏ liền chuyển thức thành trí. Cho nên cảnh giới không phải là thật, là huyễn tướng! Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, liền giải quyết được vấn đề này rồi. Tâm địa quí vị nếu như thiện, tâm địa quí vị thuần thiện, quí vị nhìn thấy thế giới hiện tiền không có thứ gì là không thiện. Quí vị nhìn thấy mỗi một người đều là người tốt. Mỗi sự việc đều là việc tốt. Người người là người tốt, việc việc đều là việc tốt. Nếu như tâm quí vị bất thiện, quí vị xem người trên thế giới này không có ai là người tốt. Tất cả các việc không có việc gì là tốt. Đây không phải là từ tâm chuyển hay sao? Thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm không phải là thật. Tùy theo ý niệm của quí vị mà cảnh giới đang chuyển biến, mỗi người biến cảnh giới của bản thân mỗi người. Cho nên có “đồng phân vọng kiến”, có “biệt nghiệp vọng kiến”. Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật nói vậy, chính ngay hiện tiền, không có mảy may trở ngại. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, đối với những vấn đề này không còn chút hoài nghi nào nữa.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA TẬP 186
PS TỊNH KHÔNG
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *