Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta là phàm phu, là sơ học, không phải Bồ Tát ứng thế

Phàm hễ là người tu hành có thành tựu là người ít lo, ít phiền. Chân thật là việc nhiều không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì, tâm của họ mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là niệm Phật Tam muội, cho nên công phu của họ đắc lực. Vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều,…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người ở thế gian muốn chiếm lợi ích của người khác là điều không thể

Trong Phật pháp, thông thường nói về tín giải hành chứng trong giáo lý đại thừa. Nếu ta hiểu lý niệm và nguyên tắc tu học trong Phật pháp, thì sẽ biết Phật pháp hoàn toàn phù hợp với khoa học. Khi đã tin, sau khi tin ta sẽ lý giải, sau khi lý giải liền y theo lý giải đó mà…

Xem chi tiết

Khổ không than sướng không khoe mất không tiếc nguy không loạn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xem thân này là ta, vậy là chưa nhập môn

Ở đây, đức Phật dạy chúng ta là dạy hàng sơ học, hãy lìa khỏi các pháp tạp nhiễm trong thế gian. Cội rễ của tạp nhiễm chính Ngã Chấp như chúng tôi đã nói trong phần trước, trong chấp trước nói đến Ngã Chấp, chấp trước cái thân là ta, đó là cội nguồn của hết thảy họa hoạn. Vì thế,…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghiệp sát nặng – nhiều bệnh tật (Tịnh Không pháp sư thuật giảng)

Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước, khi tôi đọc quyển “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống, rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp…

Xem chi tiết

Kiếp Ngạ Quỷ
Đạo Phật

500 ngạ quỷ nhờ thân quyến cúng dường tam bảo được sinh thiên

Lúc ấy, đức Phật đang ở gần thành Vương Xá, trong tinh xá Trúc Lâm. Đại đức Mục Kiền Liên một hôm mang bát vào thành khất thực, vừa đến cửa thành thì gặp 500 ngạ quỷ cũng từ ngoài đi vào thành. Đám ngạ quỷ ấy gặp tôn giả Mục Kiền Liên thì mừng rỡ, bạch với ngài rằng: “Xin tôn…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đây là làm rạng rỡ cho Tam Bảo, là lợi ích chúng sanh

Sự việc hủy báng Tam Bảo, chúng ta đã làm quá nhiều. Có lẽ các vị đồng tu khi nghe qua, không cho là việc gì. Kỳ thật, bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia, xuất gia, nam chúng, nữ chúng, nếu không chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội không biểu hiện ra hình tượng đệ tử…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ân đức của Phật A Di Đà rộng lớn sâu xa, ngôn ngữ nói không hết được, không cùng tận được!

Phật A Di Đà lấy ân đức vô thượng này, phổ thí khắp mười phương, không cùng tận. Phật cũng cảm ân, khi Ngài chưa thành Phật, cũng có thầy, có cha mẹ, có thiện tri thức, có hộ pháp, Ngài mới thành tựu được. Ngài cảm ân tất cả, chúng ta có thể không cảm ân sao? Nếu thật sự hiểu,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Nguyện lực độ sanh của Bồ Tát Địa Tạng

Đại nguyện của Bồ tát Địa Tạng là “Địa ngục chưa trống, thệ chẳng thành Phật; chúng sanh độ hết, mới chứng Bồ đề”. Nên ân đức của Ngài thật lớn lao vô cùng. Bởi vì chúng sanh cang cường khó giáo hoá, lấy khổ làm vui, vào ra trong lục đạo, xuống lên ba cõi mà không hề thức tỉnh, nên…

Xem chi tiết

Sức mạnh của sám hối
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

10 Lợi ích của người hay gieo duyên với chúng sinh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chướng ngại gì? Không buông bỏ duyên đời! Điều này rất quan trọng

Chúng ta ở thời đại này tu hành, có thể thật sự làm được Ngũ Giới, Thập Thiện, lão thật niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ thì nhất định được vãng sanh. Người muốn sanh Tịnh Độ rất nhiều, nhưng tại sao đi không được? Đi không được đương nhiên là vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Không buông bỏ…

Xem chi tiết

Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất

Những điều đã nói trong thư gởi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và…

Xem chi tiết