Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những gì sáu căn tiếp xúc đến đều là chân như bổn tánh, kiến tánh thành Phật

(Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật này, thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, thường được sanh vào chốn trời, người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu.) Tỳ Bà Thi là Phạn ngữ dịch âm, ý…

Xem chi tiết

Vô Lượng Thọ Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chính là “Phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, nguyện, trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết

Niệm Quán Âm Bồ Tát khi khẩn cấp
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Niệm Quán Âm Bồ Tát khi khẩn cấp

Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết. Ðó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chuyện sống chết hãy tạm gác một bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi – Ấn Quang Đại Sư khai thị tại tháp tháp tội tộ quốc tức tai ở Thượng Hải

Do vậy biết: Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt, che chở. Nếu nói: “Người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt, che chở từng người được?…

Xem chi tiết