U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tại sao Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát?

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xây dựng Hoa Tạng Thế Giới chẳng để tự hưởng thụ, mà cho hết thảy những Bồ Tát phá một phẩm Vô Minh, chứng một phần Pháp Thân ở mười phương sát độ có chỗ an thân lập mạng, có một Đạo Tràng tốt để tu hành, cung ứng cho họ hưởng dụng, Phật chẳng hưởng…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu như thấy Phật trụ thế lâu dài chúng sanh sẽ giải đãi, lười biếng

Nhữ ký tất thị vãng nguyện, lũy kiếp trọng thệ quảng độ tội bối, ngô phục hà lự. (Đời trước ông đã phát nguyện, nhiều kiếp lập trọng thệ, quảng độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa.) Thế Tôn nghe thấy Địa Tạng Bồ Tát báo cáo cũng vô cùng hoan hỷ, nói ông đã “tất thị vãng…

Xem chi tiết

Tượng Đức Bồ Tát Địa Tạng
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thoát gông cùm địa ngục

Triều nhà Đường, tại Châu Ứng, huyện Vu, có một người con gái họ Lý, xinh đẹp, tứ đức vẹn toàn, yêu kiều diễm lệ. Nàng lại có tín tâm, qui y Tam Bảo và hằng ngày ăn chay niệm Phật. Nàng có rước thợ tạc tượng Địa Tạng Bồ tát bằng cây huỳnh đàn để thờ trong nhà, ngày đêm hương…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người dẫn đường nơi lối hiểm, đuốc huệ nơi đường tối, kho báu cho kẻ nghèo thiếu, gạo thóc cho năm đói kém

Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai. Kẻ chẳng thể làm Phật, thường làm chúng sanh là vì chính họ chẳng có huệ lực, chẳng thể giác ngộ, lại không có thiện tri thức chỉ dạy. Do vậy, diệu tâm sẵn có Phật Tánh trở thành căn bản để khởi Hoặc tạo nghiệp đến nỗi luân hồi cả kiếp dài lâu,…

Xem chi tiết

Người trời Tứ Không đọa xuống, hơn phân nửa là đọa vào địa ngục A Tỳ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trước cửa địa ngục có nhiều tăng sĩ

Hiện nay không những người tại gia chúng ta phải hiểu đạo lý này, người xuất gia học Phật càng nên hiểu đạo lý này. Vì thân phận người xuất gia là một vị thầy, người ta gặp bạn, xưng bạn là pháp sư. Sư là mô phạm, là gương mẫu cho xã hội đại chúng, chúng ta lấy gì để làm…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thuyết thị ngữ thời Ðao Lợi thiên cung, hữu thiên vạn ức na do tha Diêm Phù quỷ thần, tất phát vô lượng Bồ Ðề chi tâm

(Nói lời này xong, tại cung trời Ðao Lợi có ngàn muôn ức na do tha quỷ thần ở cõi Diêm Phù Ðề đều phát tâm Bồ Ðề vô lượng.) Phước báo này của Ðịa Tạng Bồ Tát và Phổ Quảng Bồ Tát tu được rất lớn, lớn ở chỗ nào? Một người hỏi một người trả lời làm cho đại chúng…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người tu Tịnh Độ không nên học rộng nghe nhiều

Trong quá khứ, khi giảng học, tôi thường khuyên lơn, khích lệ các đồng học, đối với Tứ Hoằng Thệ Nguyện, trong thế gian này chúng ta chỉ học hai nguyện đầu, hai nguyện sau chúng ta chưa làm được. Chúng ta chỉ học hai nguyện trước, hai nguyện sau đến thế giới Cực Lạc mới viên mãn, đến thế giới Cực…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Diêm Phù chúng sanh ư thử đại sĩ hữu đại nhân duyên

“Diêm Phù chúng sanh”, Diêm Phù là nói thế giới, địa cầu của chúng ta. Chúng sanh trên quả địa cầu này có đại nhân duyên với Địa Tạng Bồ Tát, có duyên gặp nhau sẽ hoan hỉ, không có duyên sẽ khó tiếp nhận. Chuyện này trong đời sống của chúng ta cũng có thể nhận biết được. Khi chúng ta…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Địa Tạng Bồ Tát, ba chữ “như thị đẳng” tổng kết những lợi ích của sự tín thọ phụng hành

Địa Tạng Bồ Tát, ba chữ “như thị đẳng” tổng kết những lợi ích của sự tín thọ phụng hành nói phía trước, quy kết về oai thần của Địa Tạng Bồ Tát gia trì. Địa Tạng Bồ Tát là tiêu biểu pháp, là tượng trưng, nội dung chân chánh của Ngài là kho tàng vốn sẵn có trong tự tánh của…

Xem chi tiết

Tranh vẽ Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổn nguyện của mình

Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát, làm bổn nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống vậy thì mình sẽ là hoá thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh

Bồ Tát làm hết thảy sự việc đều vì chúng sanh, Địa Tạng Bồ Tát nói: “Chỉ cần chúng sanh được độ thì vào địa ngục tôi cũng cam tâm”, đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Chẳng chấp trước cứng chắc vào những chi tiết nhỏ nhoi này, làm vậy thì đúng như pháp. Trong Phật pháp, giới luật…

Xem chi tiết

Vì sao nên quy y ngài Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Vì sao nên quy y ngài Địa Tạng Bồ Tát

1. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 có thuyết: Phàm người chí tâm quy y Ngài Địa Tạng từ kiếp này trở về sau vĩnh viễn không còn bị đọa vào tam đạo ( Địa ngục, Ngạ quỷ , súc sanh ) vì được Ngài Địa Tạng bảo hộ cho . 2. Phẩm thứ 2 của Kinh Địa Tạng đức Phật Thích…

Xem chi tiết