Tổ thứ XIX: Cưu Ma La Đa (Kumarata; kumāralāta) 第 十 九 祖 鳩 摩 羅 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

19. Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata)

Đầu thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Bà La Môn ở nước Nguyệt Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm, gặp Tổ Già Da Xá Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVIII: Già Da Xá Đa (Gayasata; saṃghayathata) 第 十 八 祖 伽 耶 舍 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

18. Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata)

Cuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài họ Uất Đầu Lam ở nước Ma Đề, cha hiệu Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà…

Xem chi tiết

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Đạo Phật

Thế nào là cúng dường? vì sao phải cúng dường Tam Bảo hàng ngày?

Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì là sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận: cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVII: Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi; saṃghanandi) 第 十 七 祖 僧 伽 難 提 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

17. Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

Giữa thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài là hoàng tử con vua Bảo Trang Nghiêm ở thành Thất La Phiệt. Ngài sanh chưa bao lâu đã biết nói, mà thường nói việc Phật pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời,cầu xin xuất gia. Ngài nói kệ xin cha mẹ: Khể thủ đại từ phụ, Hòa nam…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVI: La Hầu La Đa (Rahulata; rāhulabhadra) 第 十 六 祖 羅 羅 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

16. Tổ La-Hầu-La-Đa (Rahulata)

Đầu thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Phạm Ma ở nước Ca Tỳ La, Thuở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo. Khi lớn do cơ duyên trong vườn có cây mọc nấm, Tổ Đề Bà giải thích nhơn do, mà Ngài được xuất gia. Sau khi được truyền tâm ấn,Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa nhơn…

Xem chi tiết

Tổ thứ XV: Ca Na Đề Bà (Kanadeve; kāṇadeva) 第 十 五 祖 迦 那 提 婆 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

15. Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)

Cuối thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Tỳ Xá Ly ở Nam Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh, biện tài vô ngại, Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi Tổ Long Thọ đến nước nầy, Ngài tìm đến yết kiến. Tổ Long Thọ muốn thử Ngài, sai đồ đệ…

Xem chi tiết

Tổ thứ XIV: Long Thọ (Nagarjuna; nāgārjuna) 第 十 四 祖 龍 樹 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

14. Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna)

Giữa thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn. Ngài cũng có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ân. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm Chí tụng bốn kinh Phệ Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý,toán số,sấm ký…

Xem chi tiết

Tổ thứ XIII: Ca Tỳ Ma La (Kapimala; kapimala) 第 十 三 祖 迦 毗 摩 羅 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

13. Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)

Đầu thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết bàn. Ngài người nước Hoa Thị, ban đầu học theo ngoại đạo, giỏi các pháp huyễn thuật, đồ chúng có đến ba ngàn. Khi đến so tài với Mã Minh, bị Tổ hàng phục,liền cùng đồ chúng phát tâm xuất gia. Tổ Mã Minh độ cho Ngài xuất gia, sau truyền tâm pháp. Sau…

Xem chi tiết

Tổ thứ XII: Mã Minh (Asvaghosha; aśvaghoṣa) 第 十 二 祖 馬 鳴 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

12. Bồ Tát Mã-Minh ( Asvaghosha )

Cuối thế kỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn. Bồ Tát người nước Ba La Nại, hiệu Mã Minh cũng có hiệu Công Thắng. Vì khi Ngài sanh ra, các con ngựa đều ré lên, nên gọi là Mã-Minh. lại cũng có thuyết nói, mỗi khi Ngài thuyết pháp, các con ngựa trong chuồng ở gần đều lặng lẽ lóng nghe, khi thuyết…

Xem chi tiết

Tổ thứ XI: Phú Na Dạ Xa (Punyayasas; puṇayaśa) 第 十 一 祖 富 那 夜 奢 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

11. Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas )

Giữa thế kỷ thứ năm sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Cù Đàm ở nước Hoa Thị, thân phụ là Bảo Thân. Thân phụ sanh được bảy người con trai, Ngài là con út. Thuở nhỏ. Ngài tâm tư bình thản không tịnh không loạn. Ngài thường nói với các anh: – Nếu gặp bực đại-sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp,…

Xem chi tiết

Tổ thứ X: Hiếp Tôn Giả (Parsvika; pārśva) 第 十 祖 脅 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

10. Tổ Hiếp-Tôn-Giả (Parsvika)

Đầu thế kỷ thứ năm sau Phật Niết bàn Ngài tục danh là Nan Sanh, người Trung Ân. Thân mẫu mang thai đến 60 năm mới sanh ra Ngài. Lúc Ngài sắp sanh, Thân phụ nằm mộng thấy một con voi trắng to trên lưng có chở một bảo tọa, trong bảo tọa có hạt minh châu, từ ngoài cửa đi vào…

Xem chi tiết

Tổ thứ IX: Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra; buddhamitra) 第 九 祖 伏 馱 蜜 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

9. Tổ Phục-Đà-Mật-Đa (Buddhamitra)

Cuối thế kỷ thứ tư sau Phật Niết bàn Ngài họ Tỳ-Xá-La ở nước Đề-Già. Từ lọt lòng mẹ đến năm mươi tuổi chưa từng nói một lời,chưa từng đi một bước. Cha mẹ nghi nhơn duyên gì mà Ngài thế ấy? Đến gặp Tổ Phật Đà Nan Đề nói duyên đời trước rằng: – Đứa bé nầy đời trước thông minh…

Xem chi tiết