Tổ thứ XXV: Bà Xá Tư Đa (Basiasita; baśaṣita) 第 二 十 五 祖 婆 舍 斯 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

25. Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita)

Đầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà-la-môn người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch-Hạnh, mẹ là Thường An Lạc. Một hôm, bà Thường-An-Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài. Khi sanh ra, Ngài nắm chặt bàn tay trái mãi,cho đến gặp Tổ Sư Tử mới sè ra. Ngài được cha…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXIV: Sư Tử Bồ Đề (Aryasimha; siṃhabodhi) 第 二 十 四 祖 師 子 比 丘 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

24. Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà-la-môn người Trung Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long-Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà-la-môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXIII: Hạc Lặc Na (Haklena; haklenayaśa) 第 二 十 三 祖 鶴 勒 那 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

23. Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena)

Giữa thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà la môn sanh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Ông Thiên Thắng đã lớn tuổi mà không con. Một hôm, ông đến trước Kim Tràng thờ bảy đức Phật dâng hương lễ bái cầu con. Một hôm, bà Kim Quang nằm mộng thấy một…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXII: Ma Noa La (Manorhita; manorata) 第 二 十 二 祖 摩 拏 羅 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

Đầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở nước Na Đề, cha là Thường Tự Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Ngài được 30 tuổi,vua cha cho phép xuất…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXI: Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu, vasubandhu) 第 二 十 一 祖 婆 修 槃 頭 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)

Cuối thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn. Ngài họ Tỳ Xá Khư ở nước La Duyệt, cha hiệu Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. Nguyên gia đình ông Quang-Cái giàu có mà không con. Hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía Bắc thành La-Duyệt để cầu con. Sau đó, bà mộng thấy nuốt hai hạt châu một…

Xem chi tiết

Tổ thứ XX: Xà Dạ Đa (Jayata; śayata) 第 二 十 祖 阇 夜 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

20. Tổ Xà Dạ Đa (Jayata)

Giữa thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn. Ngài người Bắc Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý. Nhơn du lịch miền Trung Ấn gặp Tổ Cưu Ma La Đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia. Sau được truyền tâm ấn. Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa các nước,lần lượt đến thành La…

Xem chi tiết

Dòng họ Thích Ca (Sākya) diệt vong
Đức Phật

Vua Lưu Ly thảm sát dòng họ Thích Ca

Tư liệu kinh điển ở cả hai truyền thống ở Hán tạng và Nikāya đã đồng thời xác tín rằng, sự kiện thảm sát dòng họ Thích Ca của vua Tỳ Lưu Ly là một sự kiện chấn động lịch sử nói chung và Phật giáo nói riêng. Sinh ra thân phận tỳ nữ, một bước lên ngôi hoàng hậu, thật là…

Xem chi tiết

Xử sự của Đức Phật khi biết tin cả dòng họ bị giết hại?
Đức Phật

Xử sự của Đức Phật khi biết tin cả dòng họ bị giết hại?

Ngày xưa lúc Phật còn tại thế, vua Lưu Ly mang đại binh đi đánh nước Ca-tỳ-la-vệ (vua cha của Đức Phật trị vì). Phật từng đích thân đi gặp vua Lưu-ly thỉnh cầu giải quyết hòa bình, nhưng cuộc “đàm phán” không thành. Quân đội vua Lưu ly chiếm thành, chém giết rất nhiều người, xương chất thành núi. Lúc đó…

Xem chi tiết

Tổ thứ XIX: Cưu Ma La Đa (Kumarata; kumāralāta) 第 十 九 祖 鳩 摩 羅 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

19. Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata)

Đầu thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn. Ngài dòng Bà La Môn ở nước Nguyệt Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm, gặp Tổ Già Da Xá Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVIII: Già Da Xá Đa (Gayasata; saṃghayathata) 第 十 八 祖 伽 耶 舍 多 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

18. Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata)

Cuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài họ Uất Đầu Lam ở nước Ma Đề, cha hiệu Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản, khác hơn ngày thường. Trong nhà…

Xem chi tiết

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Đạo Phật

Thế nào là cúng dường? vì sao phải cúng dường Tam Bảo hàng ngày?

Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì là sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận: cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn…

Xem chi tiết

Tổ thứ XVII: Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi; saṃghanandi) 第 十 七 祖 僧 伽 難 提 尊 者
33 vị tổ Ấn Hoa

17. Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

Giữa thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn. Ngài là hoàng tử con vua Bảo Trang Nghiêm ở thành Thất La Phiệt. Ngài sanh chưa bao lâu đã biết nói, mà thường nói việc Phật pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời,cầu xin xuất gia. Ngài nói kệ xin cha mẹ: Khể thủ đại từ phụ, Hòa nam…

Xem chi tiết