Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Đối với người đối với sự việc, nghĩa là đối với người khác, Tâm Từ Bi. Tâm Từ Bi này từ đâu ra? Từ Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác mà ra. Cho nên từ bi này thật, không hề giả. Từ dữ lạc, bi bạt khổ. Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chính là Tâm Từ Bi. Nhưng tâm này nhất định từ trong Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác thì mới thật. Nếu là tình cảm của mình, bên trong còn pha tạp tình thức, tôi thích người này, tôi sẽ từ bi với anh ta. Người kia đáng ghét, thôi mặc kệ thì sẽ không có. Đấy là giả, tâm như thế thì không thể vãng sanh.
Nên chúng ta nhất định nhớ trong Bồ Tát Giới Kinh Đức Phật dạy rằng: “Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta”. Phải đem tấm lòng hiếu thảo cha mẹ ra hiếu thảo với tất cả chúng sanh. Đấy là Tâm Bồ Đề, cung kính với tất cả. Đấy là điều kiện tiên quyết để vãng sanh về Tịnh Độ. Nếu quí vị có đủ tất cả điều này thì không thể nào chẳng vãng sanh. Đừng cho rằng cung kính với người khác là mình thiệt vì cho rằng người ta chẳng cung kính mình. Anh ta không muốn đến thế giới Cực Lạc, mình muốn đến thế giới Cực Lạc. Người ở thế giới Cực Lạc ai cũng cung kính như thế. Tôi không theo nổi thì làm sao tới đó! Phải hiểu đạo lý này, sau đó dần dần quí vị mới biết phải nên cung kính với tất cả chúng sanh. Hắn phỉ báng tôi, tôi cung kính hắn. Hắn hãm hại tôi, tôi tôn kính hắn. Vì sao thế? Vì tôi biết hắn vốn là Phật, chẳng qua bây giờ nhất thời lú lẫn thôi. Sao tôi dám xem thường hắn!
Phật dạy: “Tất cả chúng sanh là cha mẹ trước kia của ta, là Chư Phật tương lai”. Lời giảng này thật tuyệt vời. Chúng ta có thể tin không? Tin rồi thì làm đi. Chớ có sợ thiệt thòi, người xưa đều nói thiệt thòi đều là Phước. Quí vị muốn có Phước không? Muốn có Phước thì phải chịu thiệt. Người chịu thiệt có Phước, người hưởng lợi thì không có Phước. Trên thực tế nền tảng của đạo lý lớn, đấy là cả vũ trụ với chính mình là một thể.
Quí vị xem trong Hoàn Nguyên Quán: Tự tánh thanh tịnh viên minh thể_nhất thể! Biến Pháp giới hư không giới, Đại thiên thế giới trong Phật Pháp nói từ đâu mà ra. Đều từ một thể này biến hiện ra. Hữu tình thì gọi là Phật Tánh, vô tình thì gọi là Pháp Tánh. Thật ra Pháp tánh và Phật Tánh cùng là một Tánh. Hữu tình, ngày nay chúng ta nói về động vật. Vô tình là thực vật cùng khoáng vật là một Tánh. Nếu đã có Phật Tánh, giờ chúng ta biết khoáng vật cũng có kiến văn giác tri. Điều này trước kia không ai biết, cứ cho đó là vật chất thuần túy, không có tác dụng tinh thần. Giờ chúng ta biết rồi. Mấy năm trước tiến sĩ Giang Bổn đã chứng minh bằng thí nghiệm nước, chứng minh rất rõ rệt nước là khoáng vật. Không những biết nhìn, biết nghe, biết ý tứ của người. Hiện giờ ở Đài Loan có một số bạn cũng đang làm thí nghiệm này và rất thành công. Họ báo cho tôi hay, bảo tôi đi xem. Không chỉ có nước, tất cả những vật chất khác, hiện tượng vật chất đều biết nhìn, đều biết nghe, đều biết được khởi tâm động niệm của chúng ta. Quí vị đừng xem thường cái bàn, khúc gỗ. Chúng biết nhìn, biết nghe hết đấy. Chúng ta khởi tâm động niệm là chúng biết cả. Đọc Hoàn Nguyên Quán xong thì ta hiểu lý này. Xem những thí nghiệm khoa học, đọc những báo cáo của các nhà khoa học đều hoàn toàn khẳng định, không nghi ngờ, tin chắc đấy là thật, không giả dối.
Trích : Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 383
HT. Ân Sư
A Di Đà Phật xin thường niệm
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *