Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả chúng sanh đều được Phật A Di Đà gia trì

Dựng tượng Phật A Di Đà
Học đại hiếu như chư Phật Như Lai và pháp thân Bồ Tát mới có thể đột phá toàn bộ mê hoặc của chúng ta, hiếu kính như vậy ta sẽ thành Phật !!!
—-🙏🙏🙏—-
Tất cả chúng sanh đều được Phật A Di Đà gia trì. Bao gồm cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa. Vì sao có người cảm nhận được, có người không cảm nhận được? Tôi hỏi quý vị đồng học, mọi người đều nói tôi không cảm nhận được. Thật sự gia trì quý vị, nhưng quý vị không cảm nhận được. Đây là nguyên nhân gì? Như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn dạy, chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên không cảm thọ được, do ba loại chướng ngại này.
Nói thật, ba loại chướng ngại này, không chướng ngại được Phật quang, không chướng ngại được công đức oai thần của Phật A Di Đà, không chướng ngại được. Vậy nó chướng ngại điều gì? Chướng ngại chính mình. Như vậy nghĩa là thế nào? Chướng ngại tự tánh của chính mình, nên không kiến tánh được.
Chướng ngại này cũng không phải thật. Bản chất của nó là gì? Một niệm mê mà không giác, chính là nó. Một niệm mê hoặc! Trí tuệ không phát ra được vì một niệm mê hoặc. Làm sao để đoạn tận một niệm mê hoặc này.
❤ Chính là hiếu kính
Điều đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, hiếu thân tôn sư. Hiếu kính tôn sư nên làm như thế nào, thì mê hoặc chúng ta mới có thể đoạn tận?
❤️ Như trong kinh đại thừa nói, nên bắt đầu từ hiếu thảo với cha mẹ. Phải mở rộng tâm hành hiếu thảo cha mẹ, hiếu thảo tất cả chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới, như vậy ta sẽ thành Phật. Vì sao? Bởi Phật đã hiếu thảo như vậy 🙏.
🖤 Nếu chỉ hiếu thảo cha mẹ và những người mình thích, còn người mình ghét không quan tâm. Như vậy thì vĩnh viễn mê mà không ngộ, bởi chúng ta không biết biến pháp giới hư không giới với chính mình là một thể.
Nên trong Bồ Tát Giới Kinh của đại thừa nói, nói thật chứ không phải ví dụ. Nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Người nam người nữ này là bao gồm tất cả động vật thực vật. Động thực vật giống đực chính là nam, động thực vật giống cái chính là nữ. Đây mới là đại hiếu của Chư Phật Như Lai và pháp thân Bồ Tát. Được như vậy mới đột phá toàn bộ mê hoặc của chúng ta.
Nên ngày xưa tôi giảng kinh thường đưa ra một ví dụ. Tâm lượng phóng lớn, phóng lớn và tiếp tục phóng lớn ra nữa, khiến cho tất cả tập khí phiền não bị ép ra ngoài, như vậy mới hữu dụng.
🔥 Tâm lượng nhỏ nhen chính là đến địa ngục.
💛 Tâm lượng lớn, lớn đến mức không có biên tế, đây hoàn toàn tương ưng với thế giới Cực Lạc. Như vậy không đến thế giới Cực Lạc thì đi đâu?
A Di Đà Phật! 🙏🙏🙏
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tập 353
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *