Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người Trung Hoa cúng thần tài là cúng Phạm Lãi, có đạo lý. Quý vị muốn phát tài, cần học theo ông ta, tu tài bố thí

Thần Tài
Quý vị nên biết, từ sơ phát tâm đến sau cùng thành Phật, bí quyết không có gì khác ngoài buông bỏ. Càng buông bỏ thì tâm càng thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh thì tánh giác càng cao, dần dần đạt đến viên mãn, vì thế phải tu bố thí cúng dường. Trong cúng dường cũng là cúng dường của cải, cúng dường pháp, cúng dường vô úy, nội dung hoàn toàn giống với bố thí. Tài bố thí được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Trong nhà Phật có con đường lớn phát tài, nếu muốn phát tài thì hãy bố thí.
Người xưa_hiện nay chúng ta không biết, tôi biết ngày xưa cúng thần tài, cúng ai? Phạm Lãi. Ngô Việt thời Xuân Thu, nếu quý vị đã đọc sẽ biết câu chuyện này. Nước Ngô tiêu diệt nước Việt, Việt Vương Câu Tiễn quả thật không đơn giản, chịu đựng vô số sự sỉ nhục, sau cùng ông thành công, phục hưng đất nước. Trong lịch sử nói nước mất sau đó phục hưng, rất ít! Câu Tiễn Việt Vương là một trường hợp. Ông có hai trợ thủ đắc lực là Văn Trọng và Phạm Lãi, hai người này rất trung thành. Nhưng Phạm Lãi rất thông minh, ông biết con người như Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Khi quốc gia gặp thảm họa ông dùng quý vị, nói gì cũng nghe. Sau khi đất nước phục hưng, Phạm Lãi nói với Văn Trọng, chúng ta lập tức đi khỏi đây, không đi khỏi đây sẽ gặp tai họa. Văn Trọng không tin, kết quả Văn Trọng thật sự được Câu Tiễn ban một bảo kiếm, để ông tự sát. Phạm Lãi đã trốn đi, ông dẫn theo Tây Thi trốn đi, đổi tên đổi họ thành Đào Chu Công, làm nghề buôn bán. Ông kinh doanh mấy năm thì phát tài, sau khi phát tài ông đem tất cả ra bố thí, bố thí cho người nghèo khổ. Bố thí hết của cải, ông bắt đầu buôn bán lại từ đầu, làm vài năm lại giàu có, gọi là lúc tụ lúc tán. Ở đây nói lên điều gì? Số mạng ông ta có của cải, xả bỏ hết, sau khi xả bỏ tất cả, lập tức có lại. Ngày càng nhiều, càng nhiều thì cáng bố thí. Cho nên người Trung quốc cúng thần tài là cúng Phạm Lãi, có đạo lý. Quý vị muốn phát tài, cần học theo ông ta, đây là tài bố thí.
Đức Phật dạy rằng, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Như thế nào gọi là vô úy? Khi chúng sanh gặp thiên tai, ta toàn tâm toàn lực giúp họ, giúp họ lìa khổ được vui, tránh khỏi thiên tai này, đây là vô úy. Khi người khác gặp khó khăn, đặc biệt là lúc bệnh khổ, ta chịu giúp họ. Ta tu ba loại bố thí này, đạt được ba loại quả báo: được của cải, được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe sống lâu. Ba thứ này ai ai cũng muốn, bất luận quý vị là người nước nào, người dân tộc nào, người thuộc tín ngưỡng nào đều cần ba thứ này. Quý vị nói đến ba thứ này, họ không phản đối thứ nào. Trong Phật pháp dạy con người điều gì, hoàn toàn không sai. Ở đây nói Bồ Tát hành pháp cúng dường, đây là cầu trí tuệ, trong Phật pháp đặt trí tuệ lên hàng đầu.
Tức có thể thành tựu cúng dường Như Lai, Như Lai là ai? Là chính mình. Chính mình có thành tựu, có thể ảnh hưởng đến người khác. Tất cả những người thiện căn thuần thục, họ sẽ học theo quý vị, noi theo quý vị, họ sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Vì quý vị làm nên tấm gương tốt, tạo nên điểm mô phạm
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 177)
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *