HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nằm hoặc ngủ khi nghe kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Khi nghe kinh, quý vị không được nằm hoặc ngủ. Không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng, nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đoạ làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nó không đứng dậy được.

Khi đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đạt kinh trên mặt bàn phía trước mặt mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ một phần; Nếu quý vị có mười phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ mười phần. Nếu quý vị có một trăm, ngàn, vạn phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ trăm ngàn, vạn phần, trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính.

Quý vị cũng được tăng trưởng thiện căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ: “Ở nơi nào có kinh nầy, tức nơi đó có Đức Phật hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức Phật”. Nếu quý vị có tâm tôn kính, thì quý vị sẽ có được quả báo tốt lành, nếu không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp và ngài A Nan đang ngồi bên cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ Tát. Hãy tưởng tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu cao. Nếu quý vị đã có tâm kính trọng như thế này, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trích trừ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – Hòa Thượng Tuyên Hóa. (Quyển 5)

Được gắn thẻ , ,

1 bình luận trong “Nằm hoặc ngủ khi nghe kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *