HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
Như vậy, trong mộng hoặc trong mị Quý Vị có thể thấy vong linh của Cha Mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi.
Vì đã trót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, và cho đến nay vẫn chưa được thoát ra. Thêm vào đó, họ lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt.
Các vong linh này lại chẳng có nơi nào để bám víu với hy vọng là sẽ có người lo Tụng Kinh và làm việc công đức để giúp cho họ được siêu độ, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo.
Theo Phật Giáo, tại sao lại có lệ Tụng Kinh cho người đã quá vãng và ngay cả người còn sống?
Bởi vì trong Kinh Địa Tạng đã dạy như thế. Phước lực ở đây tức là công đức Tụng Kinh. Thế thì, vì những vong linh đó không có nơi nào để kỳ vọng là mình sẽ được cứu vớt, nên họ bèn báo mộng, nói cho những kẻ có tình cốt nhục với họ từ đời trước được biết cầu mong rằng những người ấy sẽ vì họ mà dùng nhiều phương tiện để làm việc công đức, giúp họ thoát khỏi các ác đạo.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi:
Này Phổ Quảng!
Ông nên dùng thần lực, sức thần thông, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của Chư Phật, Bồ Tát, chí tâm tự đọc Kinh này. Ông hãy làm cho thân nhân đời trước của các vong linh đó đem lòng chí thành khẩn thiết mà tự đọc tụng Kinh Địa Tạng, hoặc thỉnh người khác đọc.
Nếu hàng quyến thuộc vì lý do nào đó nên không thể tự đọc tụng được, thì họ có thể bỏ tiền ra nhờ người khác Tụng Kinh Địa Tạng giúp cho vong linh. Bất luận là ai, người đó đều phải tụng đủ số ba biến hoặc bảy biến. Ba và bảy đều là số dương.
Những số một, ba, năm, bảy, chín đều thuộc dương và là số lẻ còn những số hai, bốn, sáu, tám thì thuộc âm và là số chẵn. Số dương là biểu hiện của sự phá trừ nghiệp tội Địa Ngục.
Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện về nữa.
Khi tụng xong Kinh Địa Tạng, đủ số ba biến hoặc bảy biến, tiếng Tụng Kinh vừa dứt thì những vong linh quyến thuộc đang trầm luân trong ác đạo kia cũng đều được giải thoát, và trong mộng lẫn trong mị, Quý Vị đều vĩnh viễn không còn thấy họ hiện về như thế nữa.
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏
Trích: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – HT Tuyên Hoá giảng
Ái Loan chia sẻ 🌷
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *