Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều kiện vãng sanh là phải “phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm”

Tâm Bồ Đề kiên cố
除菩提心,無能當彼 “Trừ Bồ Đề tâm, vô năng đương bỉ” (̀ ̂ ̂̀-đ̂̀, ℎ̂ ̀ ́ ℎ̂̉ ̛̛ ̛), chỉ có tâm Bồ Đề có thể tương ưng, ngoài tâm Bồ Đề ra đều không thể tương ưng. 故說此心為彼正因,是明隨事發心相也 “Cố thuyết thử tâm vi bỉ chánh nhân, thị minh tùy sự phát tâm tướng dã” (ℎ ̂ ́ ̂ ̀ ̀ ℎ́ℎ ℎ̂, ̀ ́ ̃ ̛̛́ ̀ ̛̣ ℎ́ ̂).
Tu Tịnh-độ thì phát tâm Bồ Đề rất quan trọng, phẩm Tam Bối Vãng Sanh phía sau chúng ta sẽ thấy được, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, điều kiện vãng sanh là hai câu nói “phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm”, chẳng thể không phát tâm, không phát tâm thì chẳng thể vãng sanh. Phát tâm thì phải phát tâm chân thật, không thể phát tâm giả. Vừa muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc, lại còn lưu luyến thế giới này, như vậy không phải là tâm Bồ Đề. Vẫn còn chút ít lưu luyến thế giới này, thì tâm Bồ Đề sẽ bị hủy hoại, chẳng thể không biết điều này, nếu không biết, vẫn còn một chút lưu luyến, chúng ta niệm Phật niệm cả đời đến sau cùng không thể vãng sanh, oan uổng! Vì sao không thể vãng sanh? Giấc mộng này, giả tướng như mộng ảo bọt bóng, quý vị còn lưu luyến nó, quý vị còn không nỡ rời khỏi nó, thì quý vị sai rồi, đây chính là sự ô nhiễm nghiêm trọng trong Tự-tánh của quý vị.
Đoạn ác, không tạo tội nghiệp; tu thiện, phương tiện giúp người khác, mà không để điều thiện này trong tâm. Làm mà không làm, không làm mà làm. Làm, làm việc thiện này cũng giống như không làm vậy, trong tâm sạch sẽ, trong tâm chỉ đơn thuần một câu Phật hiệu này là tốt rồi, đừng nghĩ đến những điều đó, nghĩ thì hoàn toàn sai rồi. Thân thể khỏe mạnh thì niệm Phật, thân thể không khỏe cũng niệm Phật, đừng vọng-tưởng. Khỏe mạnh, thì tùy duyên giúp chúng sanh khổ nạn, không khỏe thì cầu vãng sanh Tịnh-độ. Nếu quý vị vẫn còn phước báo, sẽ hồi phục rất nhanh, hoặc là được sự gia trì của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật muốn quý vị biểu pháp, những người giống như lão Hòa thượng Hải Hiền rất nhiều. Ngài đang biểu pháp, vết tích cũng không để lộ, người phàm thông thường nhìn không ra, đợi Ngài đi rồi, tướng tốt hy hữu, quý vị mới dần dần thể hội được, khi quý vị nghĩ ra thì Ngài đã đi rồi. Những điều này đều nói tùy sự, chẳng thể không làm.
Đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ ràng, thật tin, thật nguyện, tôi thật sự tin có thế giới Cực Lạc, tôi thật sự tin có A Di Đà Phật, tôi thật sự tin 48 nguyện độ chúng sanh chân thật không hư dối, nhất tâm hướng về thế giới Tây Phương, vậy là đúng, quý vị nhất định vãng sanh. Việc của thế gian này có cần quan tâm đến không? Có thể quan tâm đến, nhưng đừng để trong tâm. Quan tâm là gì? Lợi ích chúng sanh. Có duyên thì phải giúp đỡ, không có duyên thì đừng phan duyên, phan duyên là sai rồi. Có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Làm, vẫn niệm Phật, không làm cũng niệm Phật, ý niệm niệm Phật cầu vãng sanh này không thể gián đoạn, vậy là đúng rồi, tâm Bồ Đề lý sự này đều viên mãn.
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 187
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *