Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cách tiêu nghiệp chướng nhanh nhất

Tây Phương Tam Thánh
Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết, thì có phương pháp nào để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu, nhanh chóng? Từ Vân Quán đảnh pháp sư thời vua Càn Long đã giảng trong Quán Kinh Trực Chỉ. Ngài nói tội nghiệp cực nặng trong các kinh và sám pháp nhà Phật đều không tiêu diệt được, không tiêu được tội nặng này. Cuối cùng còn một phương pháp, chính là nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật thì tội của ta sẽ biến mất, tương ứng với câu khắc trên bia đá Tương Dương.
Xưng danh là có thể tiêu tội nghiệp, dùng phương pháp gì? Niệm Phật. Câu Phật hiệu này có thể tiêu sạch sẽ tất cả tội nghiệp từ vô thỉ đến tận nay của ta. Những tập khí còn lại thì ta đới nghiệp vãng sanh. Đấy chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chỉ một danh hiệu Phật gồm đủ cả ba.
Ai biết điều này? Kẻ không biết thì sẽ không phụng hành, ai tin? Người không tin cũng không phụng hành. Người ngạo mạn cũng không phụng hành, tự cho là đã rất giỏi, không coi trọng dạng kinh văn này. Rõ ràng chỉ có những ai thật thà, hiếu học, tu hành nghiêm túc đọc xong sẽ phụng hành và sẽ được lợi lạc. Tai nạn tiêu rồi thì phúc sẽ đến.
Trích từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 545 do pháp sư Tịnh Không chủ giảng.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *