Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Biết quá nhiều, trí thức nhiều thì trở thành chướng ngại, tri thức nhiều thì sanh ra hoài nghi

A Di Đà Phật
Thà làm Ngu phu, Ngu phụ không biết một chữ mà chân thật nghe lời, chân thật Niệm Phật thì vãng sanh đều có phần.
Chỉ cần chúng ta nương nguyện lực của A MI ĐÀ PHẬT chắc chắn được vãng sanh. Phải đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Phần tử tri thức như tôi thật có rất nhiều nghi ngờ, chẳng những phiền não chướng nặng, mà sở tri chướng cũng nhiều hơn người khác. Sở tri chướng là gì? Chính là biết quá nhiều, tri thức nhiều thì trở thành chướng ngại, tri thức nhiều thì sanh ra hoài nghi. Không giống như các bà cụ không biết chữ,bạn bảo họ niệm A MI Đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ liền tin tưởng, không cần hỏi thêm câu nào. Đây là người thành thật.
Chúng ta khẳng định không làm được, khẳng định chúng ta có rất nhiều vấn đề. A MI ĐÀ PHẬT từ đâu đến? Vì sao niệm A MI ĐÀ PHẬT thì được vãng sanh? Thật sự có thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Chúng ta chỉ cần niệm vài câu A MI Đà Phật, Ngài thật đến chăng? Tôi thật niệm A MI Đà Phật, Ngài đến đây tiếp dẫn tôi, bên kia Thượng Hải cũng có người niệm Phật, vậy A MI ĐÀ PHẬT cũng qua bên đó tiếp dẫn, Ngài có tiếp dẫn kịp không? Bạn xem, trùng trùng những nghi vấn.
Đây là tập khí của phần tử tri thức, vậy phải làm sao? Chỉ còn cách thâm nhập kinh giáo, rõ thấu đạo lý rồi thì mới có thể đoạn trừ những nghi ngờ của mình. Cho nên phải tin sâu đại thệ nguyện lực của A MI Đà Phật, bạn mới dốc lòng nương tựa, không hề có chút khiếp sợ, lo âu nào cả. Tuyệt đối tin tưởng A MI ĐÀ PHẬT nhất định đến tiếp dẫn khi chúng ta lâm chung, vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thật muốn đi.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
_()_ A DI ĐÀ PHẬT _()_
Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *