Đức Phật

Tiền thân của Đức Phật A Di Đà

Lưu ý khi Niệm Phật
A Di Đà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch là: Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đức Phật A Di Đà đã phát tâm tu đạo giải thoát từ rất nhiều kiếp về trước. Nhưng xin được trích dẫn vài kiếp để quý vị biết thêm về cuộc đời của Ngài thông qua kinh điển, mà phát tâm học tập trên con đường liễu thoát khổ đau.
Một kiếp xa xưa Ngài là con của đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, nên thành Phật hiệu A Di Đà, ở cõi tây phương Cực Lạc( Trích trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thí Dụ Hoa Thành).
Lại một kiếp đời quá khứ Ngài là vị tì kheo chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của đức Phật Không Vương, nên được Phật thọ ký sau này sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà( trích trong Kinh Quán Phật Tam Muội).
Trong quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua chuyển luân tên là Vô Tránh Niệm. Một hôm Vua thỉnh Phật và Tăng chúng vào cung cúng dường trọn ba ngày để cầu phúc. Đức Phật khuyên Vua nên phát tâm cầu vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác. Khi đó đức Phật liền phóng hào quang sáng ngời soi khắp 10 phương thế giới chư Phật cho đại chúng được thấy. Lúc đó đại thần Bảo Hải liền tâu với vua: ” Nay Bệ Hạ nhờ oai thần của Phật được thấy các thế giới, vậy nay Bệ Hạ muốn cầu thế giới nào?” Vua chắp tay đảnh lễ Phật và phát nguyện cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên đó sau khi tu hành Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi tây phương Cực Lạc quốc( trích trong Kinh Bi Hoa).
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu về đức Phật A Di Đà như sau: Có một kiếp quá khứ lâu xa, khi đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai còn tại thế. Ở đất nước Diệu Hỷ, có thái tử Kiều Thi Ca con vua Nguyệt Thượng Luân, đã theo Phật xuất gia hiệu là Pháp Tạng tì kheo. Trong khi tu hành Ngài đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn độ khắp 10 phương chúng sanh, nếu có nguyện nào không viên mãn thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư Thiên rải hoa tán thán, trái đất rung động, giữa không trung có tiếng khen rằng: ” Pháp Tạng tì kheo nhất định sẽ thành Phật, hiệu là A Di Đà”.
Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng, trong nhiều đời, nhiều kiếp tiền thân của đức Phật A Di Đà đã phát tâm dõng mãnh tu bồ tát đạo với vô lượng công hạnh, độ vô số chúng sanh không biết mệt mỏi, để cầu quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác cho tới khi thành Phật hiệu là A Di Đà, giáo chủ cõi Cực Lạc Phương Tây hiện nay.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *