Đạo Phật

Chỉ một ý niệm sai lầm thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết

Niệm Phật có thể chuyển được nghiệp lành bệnh kỳ diệu

Nghiệp thức hoá làm trùng [1]

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ tu hành thanh tịnh, tin sâu, cúng dường Tam bảo.

Vào lúc ông lâm chung, người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết, ông nghe như vậy sinh lòng luyến ái, ngay lúc ấy qua đời, thần thức liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh làm một con trùng nhỏ ở trong mũi người vợ.
Bấy giờ có một vị tăng [2] đi ngang qua, thấy người vợ khóc than quá thảm thiết liền ghé vào dùng lời khuyên nhủ, an ủi.
Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra, con trùng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Người vợ nhìn thấy con trùng [từ trong mũi mình ra] thì hổ thẹn, muốn dùng chân đạp lên.
Vị tăng thấy vậy gấp rút ngăn cản, nói:
“Đừng, đừng giết nó. Đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó.”
Người vợ ngạc nhiên nói:
“Chồng tôi là người tụng kinh, giữ giới, tu tập tinh tấn khó có người theo kịp, vì nhân duyên gì lại có chuyện [hóa sinh làm trùng]?”
Vị tăng liền đáp:
“Do tình ân ái của cô, lúc ông ấy lâm chung lại than khóc thảm thiết, khiến trong lòng ông ấy khởi sinh sự luyến ái quá mạnh, phải đọa làm thân trùng.”
Nhân đó vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe. Nghe xong, con trùng khởi tâm sám hối, vừa bỏ thân trùng liền sinh về cõi trời.
LỜI BÀN
Lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan trọng, chỉ cần một ý niệm sai lầm thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết. Phải hết sức thận trọng với điều này.
____________________________
[1] Trích từ kinh Pháp cú dụ (法句喻經). (Chú giải của soạn giả) Đúng ra là kinh
Pháp cú thí dụ (法句譬喻經).
[2] Nguyên bản dùng “道人 – đạo nhân” (người tu đạo), nhưng xét theo nội dung trò chuyện và việc vị này vì con trùng thuyết pháp thì biết đạo nhân này chính là một vị tăng sĩ Phật giáo.
TRÍCH “_”KHUYÊN NGƯỜI TỪ BỎ SỰ THAM DỤC”(DỤC HẢI HỒI CUỒNG) TRONG BỘ “AN SĨ TOÀN THƯ”
TÁC GIẢ
Ngài Chu An Sĩ | Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải
MUA SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ,ĐỆ TỬ QUY,THỌ KHANG BẢO GIÁM, BẢO THÂN TIẾT DỤC VV TẠI Trang 👇👇🙏
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *