Thiền sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Có pháp môn nào? – HT. Thiền sư Thích Thanh Từ

Hôm nay tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh thấy có một bài kinh chưa từng nghe. Bài kinh tựa là “Có pháp môn nào?”. Phật nói rằng: – Này các Tỳ Kheo! Chẳng phải do niềm tin, chẳng phải do người truyền, chẳng phải do học vấn mà khi mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Người tâm thiện làm việc thiện, người nghĩ ác làm ác

Dưới đây nói tiếp người tạo tội, có liên quan đến những việc đời quá khứ. “Túc tội chi lực”, túc là đời quá khứ. Đời quá khứ tập khí tạo tác ác nghiệp quá nặng, cho nên họ dễ dàng chiêu cảm ác duyên. Ác duyên phi pháp tự nhiên rất dễ dàng chiêu cảm. Những tập khí ác trong quá…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Không khẩu nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người

Đã tạo tác tội nghiệp thì không thể không có quả báo. Thế xuất thế gian chân tướng nói rõ ra rồi, chẳng qua là nhân duyên quả báo mà thôi, cho nên nhà Phật thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Chuyển biến này là sát…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Thích Thông Phương
HT Thích Thông Phương, Lời dạy của đức phật, Thiền Tông

Ngay trong sanh tử mở được trí tuệ vô sanh

Trong quyển “Con người siêu việt” Ngài Milarepa có nói: “Vì sợ chết tôi đi vào trong núi, liên tục trầm tư về tính chất bất định của giờ chết. Bỗng bắt gặp thành trì bất tử vô tận của tâm bản nhiên. Bây giờ tất cả nỗi sợ hãi đều tan biến, và trong sanh tử mở cái thấy trí tuệ…

Xem chi tiết

Niệm Phật cũng là Tu Thiền Định - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý nghĩa và bổn phận, trách nhiệm của Hiền Hộ Bồ Tát trong kinh Vô Lượng Thọ

Hiền Hộ, mười sáu vị tôn giả này, mười sáu vị Chánh Sĩ là Bồ Tát Đẳng Giác tại gia, các Ngài là người thế giới Ta Bà của chúng ta, cùng thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía sau lại nói đến mười lăm vị Bồ Tát Đẳng Giác tại gia, đều là thế giới phương khác đến. Việc…

Xem chi tiết

Niệm Phật chấn động hư không pháp giới - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật chấn động hư không pháp giới!

Đừng nghĩ rằng mình niệm câu Phật hiệu này không có nhiều hiệu quả, không thể nảy sinh tác dụng, cách nghĩ này là sai rồi. Công hiệu nhiều ít của niệm Phật, không ở số người bao nhiêu, mà ở tâm chân thành cùng tâm lượng của người niệm Phật. Nếu người niệm Phật không có tư tâm, không có vọng…

Xem chi tiết

Oán gia trái chủ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tâm tánh của chúng sanh giống hệt như Phật – Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Tâm tánh của chúng sanh giống hệt như Phật. Do nghiệp thiện, ác, quả báo phân thành người, thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo. Cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài [lý do đã] thiếu nợ nặng. Huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật là trả hết tất cả, nợ mạng, nợ tiền cũng trả xong - Ht Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không?

Có một vị đồng tu đến hỏi tôi, nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không? dường như đối với trẻ, việc đánh mắng giống như ngược đãi chúng, thấy trong lòng không nhẫn tâm, có phải là có tội hay không? Hôm qua, chúng đã giải thích giảng lược hai chữ “ỷ ngữ” này rồi. Lỗi của miệng thì…

Xem chi tiết

Làm thế nào làm người phóng sanh có trí tuệ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Làm thế nào làm người phóng sanh có trí tuệ

Trước đây tôi đi mua cá con chim con, bao giờ cũng không thèm để mắt đến người bán, có một tâm lý cao ngạo đang ra vẻ cao quý: “Các người, những kẻ đáng thương không biết nhân quả này, làm loại nghiệp ác vớt cá bẫy chim, tương lai sớm muộn gì phải thọ báo thôi!”. Đến chợ bán thức…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thông cáo khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm thánh hiệu Quán Âm

Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước thành Phật đã lâu, hiệu là Chính Pháp Minh, nhưng bi tâm vô tận, từ thệ khôn cùng. Do vậy, lại hiện thân Bồ Tát và những thân trời, người, phàm, thánh v.v… trong mười phương thế giới để thí vô úy (ban phát sự không sợ hãi) nhằm rủ lòng cứu…

Xem chi tiết

Niệm Phật A Di Đà là tu đại thiện căn - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta dùng phương pháp gì cúng dường Phật? chính là y giáo tu hành!

Cúng Phật nhất định phải hiểu được ý nghĩa của nó, Đức Phật cần chúng ta cúng dường chăng? Không cần. Chúng ta dùng phương pháp gì để cúng dường? Y giáo tu hành cúng dường, là chơn chánh cúng dường Phật, ngoài ra Phật không cần gì cả. Nghĩa là hy vọng quý vị y giáo tu hành, hy vọng quý…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Tây Phương
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Đại Phu Cát Phồn

Cát Phồn sống vào đời Tống, người ở Trừng Giang, lúc nhỏ đã thi đậu khoa cử, làm quan đến chức Triều tán. Phàm chốn công đường hay nhà riêng, ông đều xây dựng tịnh thất, thiết trí bàn Phật. Ông thường vào thất tụng kinh, lễ Phật, cảm ứng xá lợi từ trên không trung rơi xuống. Thường ngày, ông đem…

Xem chi tiết