Tượng Đức Phật
Đức Phật

Hóa độ nhóm vương tử ham chơi

Đứng trước chiếc cốc lá xinh xắn do các vị tỳ-khưu dày công dựng lợp, đức Phật đưa mắt nhìn quanh. Suốt bốn tháng an cư mùa mưa ở đây, với rừng cây này, với những chú nai này, con đường kinh hành này đã trở nên thân thuộc. Sa-môn sống đời không cửa, không nhà, nếu ở lâu dưới một gốc…

Xem chi tiết

HT Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng chia sẻ
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Lời khai thị – HT Tôn sư Thượng Trí Hạ Quảng chia sẻ

Kinh Pháp Hoa được coi là cốt lõi của đạo Phật và Đức Phật dạy rằng nơi nào có người trì tụng Pháp Hoa, nơi đó được an lành phát triển, nơi đó có Đức Phật ra đời, thuyết pháp, Niết bàn. Nơi có người trì kinh Pháp Hoa và hành trì kinh này dưới hình thức nào là điều chúng ta…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, hành được những điều người khác chẳng thể hành

Đối với pháp tắc tu trì, hãy nên thường như con nhớ mẹ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại, một câu Phật hiệu miên miên mật mật! Dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vãng sanh! Lại…

Xem chi tiết

Bồ Tát Đại Thế Chí
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cách cầu con và cách giữ gìn thai nhi khi còn trong bụng mẹ…

Đối với đạo để cầu con, người ta thường sai lầm. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước – huệ – thọ đều trọn đủ thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương,…

Xem chi tiết

Những bậc quân tử sẵn lòng nhân từ nhằm để báo ân, nhằm tránh tai kiếp, đã hết sức chú ý kiêng giết, phóng sanh, trì trai, ăn chay
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Những bậc quân tử sẵn lòng nhân từ nhằm để báo ân, nhằm tránh tai kiếp, đã hết sức chú ý kiêng giết, phóng sanh, trì trai, ăn chay

Phàm [kẻ nào] ở trong sanh tử luân hồi sẽ đều phải theo nghiệp thọ sanh. Thoạt là người, lại thoạt biến thành vật. Lúc đang làm người, cậy mạnh hiếp yếu, cậy đông hiếp ít, chẳng biết vun bồi phước cho mai sau, mặc tình tạo các ác nghiệp; đến khi phước đời trước đã hết, sát nghiệp đã sâu, khó…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngày nay Phật pháp suy rồi, suy ở nơi đâu? suy ở nơi chúng ta đã mang căn bản đánh mất rồi!

Phật pháp suy rồi, nguyên nhân gì? Thập thiện nghiệp đạo chưa làm được, nhưng nên biết được, thập thiện nghiệp đạo là xây dựng ở trên cơ sơ hiếu thân tôn sư, từ bi. Nếu như không có hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, thì thập thiện nghiệp là giả, không phải thật vậy. Cho…

Xem chi tiết

Pháp sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Các vị nhất định phải ghi nhớ, hưng suy của đạo tràng quyết định ở thời gian giảng

Chúng ta đọc đoạn Kinh văn này, ở ngay chỗ này làm một kết luận nhỏ. Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói pháp ngàn ức năm, chúng ta có chú ý đến vấn đề này hay không? Một đạo tràng giáo hóa một số chúng sanh, nếu không có thời gian nói pháp dài lâu, không có thời gian dài…

Xem chi tiết

Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh.
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn chúng ta mới thoát khỏi khổ báo của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh

Hoà thượng Tuyên Hoá nói: Quý vị phải biết rằng: Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều…

Xem chi tiết

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Vô Thường
Đạo Phật

Kinh Pháp Cú Thí Dụ – Phẩm Vô Thường

Thuở xưa, khi năm đức trời của Năng Thiên Đế lìa khỏi thân [và xuất hiện năm tướng suy], ngài tự biết thọ mạng sắp hết, rồi sẽ sanh xuống nhân gian và thác vào thai của một con lừa ở trong nhà của một người thợ gốm. Năm tướng suy là những gì? Ánh sáng nơi thân diệt mất Hoa báu…

Xem chi tiết

Bỏ đói phiền não
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media][Khai Thị] Lấy câu “A Di Đà Phật” phục phiền não!

Phải đem tâm dừng ở A Di Đà Phật. Tâm thật sự dừng bất động ở trong đây, thì phiền não tự nhiên đã đoạn sạch, một cách tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành. Trong tâm, niệm niệm đều là A Di Đà Phật, “tịnh niệm nối nhau”. Niệm A Di Đà Phật là “tịnh niệm”; từng câu, từng…

Xem chi tiết