Lòng hiếu, lòng từ bi và tánh không
Văn hóa xã hội

Lòng hiếu, lòng từ bi và tánh không

Từ lòng hiếu hay lòng từ bi đối với cha mẹ, từ số vốn khởi nghiệp nhỏ nhoi của một kiếp người, đạo Phật dạy chúng ta mở rộng tình thương ấy ra. Đối tượng của lòng hiếu hay lòng từ bi không còn chỉ giới hạn trong cha mẹ mà mở ra với tất cả chúng sanh. Nói cách khác, từ bi chúng sanh như là cha mẹ mình.

Chư vị đồng học nếu thật sự yêu mến tôi, phải giữ trật tự! không cần đích thân đến gặp tôi một lần... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi không nhắc đến một câu “A Di Đà Phật”, cũng không nói rằng Tịnh Độ Di Lặc không bằng Tịnh Độ Di Đà

Đọc kinh, nghe giảng có thể giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói một cách khác, hiểu rõ chân tướng đời này của chính mình đến với thế gian này. Nếu có thể triệt để hiểu rõ đời sống một đời này của chúng ta cũng như hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta gặp phải, tự nhiên liền sẽ buông xả

Đại lão HT.Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Pháp môn Niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não. Rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo trong Tam giới. Từ quả báo sanh tử phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu…

Chuyển hóa nội tâm - Hòa thượng Thích Nhật Quang
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất tâm chẳng dễ hiểu, vì sao…?

“Có rất nhiều người đến chỗ tôi hỏi này hỏi nọ, tôi dùng một câu để trả lời chung: Đều chẳng phải là thật thà, đều chẳng phải nhất tâm, mà là đang loạn tâm niệm Phật”. Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không. Đại Thừa Phật Pháp thường nói đến Nhất tâm, Chân tâm, Bản tánh, Chân như, Pháp giới,…

Xem chi tiết

Sám Hối Tụng Kinh Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ

Bản thân chúng ta tu hành không có công phu, vậy nếu muốn siêu độ cho tổ tiên, siêu độ cho oán gia trái chủ thì phải dùng phương pháp gì? Chính là dùng phương pháp đọc Kinh, niệm Phật. Tuy nhiên phải nhớ là số lượng cần phải nhiều, chẳng thể chỉ đọc một bộ Kinh hay niệm mấy câu Phật…

Xem chi tiết