Tịnh Độ là "diệu môn" - A Mi Đà Phật
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Không có món quà gì tốt hơn Kinh Vô Lượng Thọ

1. Chúng ta vừa đúng lúc được thân người ở tại thế gian này, bởi vì trong lục đạo (trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) chỉ có được thân người thì cơ duyên học Phật là dễ dàng nhất. Phước báo của người trời quá lớn, hưởng phước thì không chịu tu hành, còn ở tam ác…

Xem chi tiết