Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ - Liên Tông Lục Tổ
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Nhân duyên khai ngộ và hành trạng tu học của Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư

Tiếp tục xem vị kế tiếp, “Vĩnh Minh đại sư ư Thiên Thai thiệu quốc sư phát minh tâm yếu”. Câu này muốn nói về nhân duyên khai ngộ của Đại sư Vĩnh Minh. Thầy của Ngài, ngày nay nói là thầy chỉ đạo, thầy truyền pháp, giúp cho Ngài, hướng dẫn Ngài đại triệt đại ngộ, phát minh tâm yếu, nghĩa…

Xem chi tiết

Trúc Lâm đại sĩ: Hương vân Đại đầu đà Điều Ngự giác Hoàng Trần Nhân Tông
Thiền Tông

Sự hình thành tư tưởng Phật pháp tại thế gian của Thiền tông

Thiền tông là một tông phái có nhiều ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những tông phái nổi bật, đặc sắc trong hệ thống truyền thừa của Phật giáo. Tư tưởng Phật pháp tại thế gian của Thiền tông hình thành chính từ sự liên hệ này. Tư tưởng Phật pháp tại…

Xem chi tiết

Pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị
Tịnh Độ

Pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị

Thiền Tông tiếp dẫn người thượng thượng căn, chứ trung căn và hạ căn chẳng có phần; ngay cả với người có căn tánh Đại Thừa, Thiền Tông vẫn còn cao lắm. Đối tượng của [các tông phái thuộc] Giáo Hạ, như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng, Tam Luận, là kẻ căn tánh bậc thượng hay bậc trung. Đại khái, người…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư Liên Tông Thập Tam Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Ấn Quang – Liên Tông Thập Tam Tổ

Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết cúa Hàn Dũ, Âu Dương Tu, bài bác Phật Pháp. Sau khi bịnh mấy…

Xem chi tiết

Thiền tông như bè pháp qua sông
Thiền Tông

Thiền tông như bè pháp qua sông

Bài này ghi lại một số lời dạy về Thiền Tông – để thấy rằng trong tận cùng, tất cả các phương tiện chư Tổ sử dụng khi truyền pháp chỉ là các bè pháp để lìa tham sân si, bằng cách nhận ra bản tâm vốn đã tròn đầy giới định huệ. Khi nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt các…

Xem chi tiết

Đại sư Châu Hoằng Liên Trì - Liên Tông Bát Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Châu Hoằng Liên Trì – Liên Tông Bát Tổ

Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhân lúc rỗi…

Xem chi tiết

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ - Liên Tông Lục Tổ
Các vị tổ Tịnh Độ

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

Diên Thọ Đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng, cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công qũy đến Tây Hồ…

Xem chi tiết

Tổ thứ XXXII: Hoằng Nhẫn 第 三 十 二 祖 弘 忍 大 師 者 Tổ thứ V Thiền Tông Trung Hoa
33 vị tổ Ấn Hoa

32. Hoằng Nhẫn (602 675 T.L.) – Tổ thứ năm Trung Hoa

Sư họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai.Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng: “Đứa bé nầy có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi”. Năm bảy tuổi, Sư gặp Tổ Đạo-Tín độ cho xuất gia. Từ đây về sau, Sư theo hầu Tổ đến khi được truyền tâm…

Xem chi tiết