Tây Phương Tam Thánh
Đạo Phật

Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc…

Xem chi tiết

Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa 1995 (14 tập) – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Người niệm Phật cầu vãng sanh phải nên xa lìa chốn ồn náo (Pháp Sư Tịnh Không)

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download Người niệm Phật cầu vãng sanh phải nên xa lìa chốn ồn náo (Pháp Sư Tịnh Không) MP3 bấm vào NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH PHẢI NÊN XA LÌA CHỐN ỒN NÁO. Chánh Kinh “Xả ly nhất thiết hội náo chi chúng”, rời…

Xem chi tiết