Cõi trời Đao Lợi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dựa vào phước của người khác, hưởng phước của người khác, chỉ có thể sanh đến trời Ðao Lợi

Những việc nói ở đây “sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng”, công đức của người đọc kinh quá lớn, chẳng chỉ có như nói ở đây sở thọ sanh xứ, hoặc sanh đến nhân gian, hoặc sanh đến cõi trời, những sự siêu độ này, cao nhất chỉ có thể sanh đến trời Ðao Lợi, tại sao? Dựa vào phước…

Xem chi tiết

Nên báo hiếu cha mẹ như thế nào?
Đạo Phật

Nên báo hiếu cha mẹ như thế nào?

Trong Lương Hoàng Sám có đoạn: Trong thiên hạ, ân cha mẹ là nặng hơn hết. Thế nên Phật dạy: “Trong thiên hạ, không có ân nào bằng ân cha mẹ”. Trong thời buổi hiện nay, mỗi gia đình chỉ được phép có một hai con, song đến khi con trưởng thành vì công tác mà phải lìa xa cha mẹ hoặc…

Xem chi tiết

Bồ Tát Quán Âm
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Nhân duyên vợ chồng xung khắc

Vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc Đại đức cao tăng, là tác giả của bộ Lương Hòang Sám nổi tiếng. Không sử sách nào ghi lại song thân của Thiền sư là ai. Khi trưởng thành, Ngài xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, được vua Lương Võ Đế…

Xem chi tiết