Tây Phương Tam Thánh
Đạo Phật

Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Lời dạy của đức phật

Các Bồ Tát không bao giờ lộ diện họ là Bồ Tát tái thế

Hiện nay, có một số người tự nhận mình là Bồ tát, là Phật tái thế là lừa bịp. Các bạn nên cẩn thận. Vì sao? Trong kinh Phật có nói rất rõ, chư Phật và Bồ tát ứng hóa ở tại thế gian này rất nhiều. Nhất là khi chúng sinh gặp hoàn cảnh tột cùng khổ nạn, chư Phật, chư…

Xem chi tiết

Ấn Quang Pháp Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư – Thư trả lời cư sĩ Bách Linh

Học đường hiện thời đúng là hầm bẫy người. Chẳng hãm trong tà thuyết thì cũng hãm trong tự do luyến ái, mặc tình ăn chơi bừa bãi. Phải biết rằng con người chỉ là một động vật cao bốn năm thước mà cùng với trời đất xưng thành Tam Tài thì cái danh xưng Con Người tôn quý không chi bằng!…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư luận về Trì Chú

* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư khai thị - Lời Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư dạy cách thọ trì 5 giới

  Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của Tăng thì du phương hành cước trọn chẳng trở ngại gì. Nếu không, mười phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. Nếu người nữ tại gia,…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư có đôi lời khai thị về tâm sanh tử tha thiết

Niệm Phật [phải niệm] như mình đang bị rơi vào nước, đang bị lửa cháy, như cứu đầu đang bị thiêu đốt thì chẳng có nghiệp chướng và ma chướng gì mà không bị tiêu diệt. Yếu quyết muốn cầu thoát khổ chỉ là mỗi niệm phải sợ chết, khi chết liền bị đọa vào tam đồ ác đạo, được vậy thì…

Xem chi tiết

Cầu sanh Tịnh Độ - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta nhất định phải phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ

Thiền sư Viên Trạch là người đời Đường, vị này tu Thiền, công phu thật sự cao minh. Sư có một vị hộ pháp là cư sĩ Lý Nguyên; khi ấy, Lý Nguyên làm quan rất lớn, hộ trì Sư. Giao tình giữa thiền sư Viên Trạch và Lý Nguyên hết sức sâu dầy. Có một hôm Lý Nguyên đề nghị triều…

Xem chi tiết

Công phu thành phiến
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta niệm Phật không đạt công phu thành phiến vì thích nói chuyện xã giao quá nhiều

Hiện thời, đại đa số những người niệm Phật công phu chẳng thể kết thành phiến đều là do xen tạp quá nhiều, mà nhiều nhất chính là những chuyện tình cảm xã giao hằng ngày trong xã hội. Phải biết rằng, càng bận lòng vì những chuyện tình cảm xã giao này thì càng lỡ làng việc vãng sanh của chính…

Xem chi tiết

Niệm Phật biến người đồ tể thành Bồ Tát - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phương pháp niệm Phật không xen tạp của Ấn Quang Đại Sư!

Nếu muốn niệm Phật đạt đến không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại sư ngài dùng một đời có thể giúp đỡ chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của Ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng, tốc độ niệm Phật không nên nhanh, Ấn Quang Đại sư niệm từng chữ từng…

Xem chi tiết

Tâm cung kính Phật quang nhiếp thọ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tổ sư truyền lại phương pháp này mọi người không ngại cứ thử xem

Nhiếp tâm rất khó, nhiếp tâm là công phu chân thật. Ấn Quang đại sư xuất hiện trong thời đại của chúng ta, dụng ý rất sâu. Ngài là tây phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái sanh. Ngài dạy chúng ta phương pháp, phương pháp này người đương thời có thể hành trì được, ngài ra đời trong thời đại này.…

Xem chi tiết

LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ:
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Khai Thị của Ấn Quang Đại Sư

Không luận xuất gia, tại gia đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác, đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng,…

Xem chi tiết

Y giáo phụng hành chính là đệ tử của ngài - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Y giáo phụng hành chính là đệ tử của ngài

Tất cả pháp đều có nhân có duyên có quả có báo, nhân duyên quả báo. Thế xuất thế gian pháp cũng không tách rời định luật này. Trồng nhân gì thì gặp được duyên đó. Nhân gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Nên những người này trong quá khứ là đệ tử của đức Thế Tôn. Lần này…

Xem chi tiết