Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sức mạnh của ý niệm là vô cùng to lớn

Đức Phật
Ý niệm có sức mạnh vô cùng to lớn. Tập trung ý niệm một chỗ sẽ giải quyết được mọi vấn đề bởi tất cả các pháp đều từ tâm tưởng sanh
🌳 Chúng ta là vì công phu thiện niệm, tịnh niệm không đủ, vì sao vậy? Vì tâm chúng ta tán loạn, không tập trung. Trong kinh Phật thường nói: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện” (định tâm một chỗ, không chuyện gì không thành tựu) .
Chế tâm một chỗ, đó là thiền định thâm sâu, tâm họ chỉ có một việc, ngoài điều này ra tất cả đều trống rỗng, đây gọi là chế tâm một chỗ. Tâm của chúng ta vọng niệm quá nhiều, tâm tán loạn nên không khởi được tác dụng!
💦 Muốn hóa giải thiên tai, có một biện pháp hay, đó là ý niệm tập thể. Chúng ta tập hợp mấy mươi người, mấy trăm người để cùng tu, trong thời gian tu học hoặc là tu một tiếng, hai tiếng.
Trong thời gian này, chúng ta buông bỏ tất cả mọi tạp niệm, để tập trung vào một việc, sẽ sinh ra hiệu quả gọi là ý thức tập thể, điều này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh.
🍒 Quý vị xem, tiến sĩ Giang Bổn Thắng, hình như chúng tôi ở đó có một cuốn sách, sách của ông ta. Trước đây ông làm thí nghiệm này ở hồ Tỳ Bà, ông tìm 300 người, thời gian một tiếng đồng hồ.
Mời một vị hòa thượng, hòa thượng 90 tuổi lãnh đạo mọi người. Bên cạnh Hồ Tỳ Bà có một eo biển, eo biển này là nước chết, 20 năm trước nước rất dơ bẩn, mùi vị hôi thối.
Hơn 300 người này, cử hành một tiếng đồng hồ ở đây, mọi người đều buông bỏ hết tất cả mọi ý niệm, chỉ niệm một câu: “Nước hồ sạch sẽ, hồ nước sạch sẽ, tôi yêu bạn”.
Hơn 300 người cùng một ý niệm này. Dùng ý thức tập thể này cử hành hơn một tiếng, ba ngày sau hồ nước này thật sự trong sạch, sạch được nửa năm.
🌿 Điều này chứng minh ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh. Hiểu được đạo lý này, ngày nay chúng ta gặp thiên tai, nếu nói có mấy trăm người, trên nghìn người.
Chúng ta cùng nhau tập hợp, dùng một ý niệm: Hóa giải thiên tai, hóa giải thiên tai, thật sự đã được hóa giải❗
Thí nghiệm đó của Giang Bổn rất có giá trị! Ngày nay trong lúc thiên tai, thí nghiệm này đáng để cảnh tỉnh mọi người, thật khởi tác dụng. Nguyên lý là gì? Trong kinh điển đại thừa thường nói:
Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là đạo lý này.
Vì sao ngày nay có thiên tai? Người sống nơi vùng này tâm niệm bất thiện, nhân tố quan trọng đầu tiên trong bất thiện chính là hoài nghi, không tin, thậm chí đến chính mình cũng không tin. Càng không tin ý niệm có sức mạnh lớn như vậy.
🌎 Ý niệm của chúng ta, ý niệm là gì? Ý niệm tham, ý niệm sân, ý niệm si, ý niệm ngạo mạn, ý niệm hoài nghi, khiến toàn bộ sơn hà đại địa nghiêng ngã.
Đặc biệt là hoài nghi, hoài nghi chiêu cảm điều gì? Đất đai rời rạc, không kiên cố, núi sẽ đổ xuống, đất chìm xuống đáy biển, đây là gì? Đây là hoài nghi!
Nếu chúng ta có lòng tin với chính mình, có lòng tin với tổ tông, có lòng tin với thánh nhân, có lòng tin với giáo huấn của thánh nhân. Tín tâm vừa kiến lập, đại địa này liền kiên cố.
🌿 Tôi nghe nói đồng bào Nhật Bản, rất sùng kính Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong Kinh Địa Tạng nói Kiên Lao Địa Thần, nếu đại địa kiên cố thì không có điều gì xuất hiện cả.
Sao lại xuất hiện sự cố❓
Nói thực tế, cố gắng nghiên cứu Kinh Địa Tạng, có thể cứu thế giới này. Hiện nay đại địa xảy ra sự cố, phải tìm Bồ Tát Địa Tạng. Nên quý vị phải có lòng tin, không có lòng tin không thể thành tựu được. Nếu thật sự có lòng tin thì thật sự có cảm ứng, không thể nghĩ bàn!
Sau khi tôi giảng viên mãn bộ kinh này, tôi tiếp tục giảng bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kinh này có lợi ích cho thế giới này, nên nó là thật tướng công đức làm trang nghiêm.
🍒 Nói thực tế, thế giới này cũng chính là thật tướng công đức làm trang nghiêm, chẳng qua trong đó, trong đó có một vài vọng tưởng phân biệt chấp trước.
Nói thô hơn một chút, trong đó xen tạp tham sân si mạn nghi, làm phá hoại thật tướng công đức, nên mới biến thành như hiện nay.
Nên biết nó là bình đẳng phổ hiện, thế giới này của chúng ta không phổ hiện bình đẳng, vì sao vậy? Nhân tâm không bình đẳng, vạn pháp không bình đẳng!
💧 Nhân tâm bình đẳng, tất cả pháp đều bình đẳng. Nhất định phải nhớ, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nhân tâm tốt, không có gì không tốt, nhân tâm thật sự thanh tịnh lương thiện, sẽ không sinh bệnh.
Nếu người sinh bệnh, chứng tỏ tâm quý vị có vấn đề, tâm hành bất thiện mới sinh bệnh, thanh tịnh lương thiện sao có thể sanh bệnh? Điều này không thể. Người thuần tịnh thuần thiện ở nơi này, sơn hà đại địa ở đây sao lại có thiên tai❓
Không thể! Nên chúng ta tin trong kinh Phật nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.
✍️Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tập 439
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
🙇‍♀️ Hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng.
A Di Đà Phật
Được gắn thẻ , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *