HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng

Địa Tạng Bồ Tát
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Ðịa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên “một” thân cũng chính là “nhiều” thân; nhiều thân có thể hợp lại làm một thân, do đó “nhiều” thân cũng là “một” thân. Nói một cách sâu xa hơn, thì không có nhiều thân mà cũng chẳng có một thân!
🎖Bồ Tát Ðịa Tạng vốn một thân cũng chẳng có. Vì sao lại nói như thế? Vì Ngài đã chứng được “vô ngã”! Nếu Ngài có một cái thân, tức là Ngài có ngã tướng. Chính vì Ngài đã chứng “vô ngã” cho nên tuy là nhiều thân, song nhiều mà chẳng phải nhiều; dù chỉ là một thân, nhưng một mà cũng không phải là một. Do đó, “một” cũng là “nhiều,” mà “nhiều” cũng là “một” vậy.
Phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng nhiều vô lượng, mà vô lượng lại hợp thành một—từ một thân mà thành đến vô lượng thân, từ vô lượng thân lại có thể nhập chung trở lại làm một thân. Như vậy, quý vị nói xem, Bồ Tát Ðịa Tạng làm sao có thể có một “cái” thân được? Hơn nữa, nếu nói là có cái thân thì Ngài nhiều thân như thế, quý vị nói cái thân nào là của Ngài, và cái thân nào là không phải của Ngài?
🎖Cho nên, có thể nói rằng mỗi phân thân đều là Bồ Tát Ðịa Tạng, lại cũng có thể nói đó không phải là thân của Bồ Tát Ðịa Tạng. Tại sao nói có thể là thân của Bồ Tát Ðịa Tạng? Căn cứ vào thân thị hiện của Bồ Tát Ðịa Tạng thì có thể nói đó là thân của Ngài; nhưng xét về thân “vô tướng” thì Ngài vốn không có thân tướng, do đó mà nói rằng đó không phải là thân của Bồ Tát Ðịa Tạng.
🎖Lại có thể nói rằng bất cứ người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Ðịa Tạng, thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng, so với Bồ Tát Ðịa Tạng chẳng có gì khác biệt. Vì sao quý vị phát nguyện muốn noi gương Bồ Tát Ðịa Tạng? Bởi vì quý vị ngưỡng mộ hành vi, trí huệ, nguyện lực của Ngài.
Tại sao quý vị ngưỡng mộ Ngài? Ðạo lý này quý vị vốn đã biết rồi, không cần tôi nói ra. Tuy nhiên, vì quý vị không dám thừa nhận là mình đã biết rồi, cho nên nay tôi phải nói rõ, chứng minh quý vị là phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng. Nếu quý vị thích Bồ Tát Ðịa Tạng thì quý vị phải thực hành theo chí nguyện của Ngài—làm một phân thân của Ngài.
🕉 Tuy là phân thân nhưng quý vị có thể y theo Phật Pháp mà tu hành, trở về với tự tánh viên mãn của chính mình, minh tâm kiến tánh, thì lúc đó quý vị sẽ có thần thông, có thể quay về để hợp thành một thể, nhập thành một hình với Ðịa Tạng Vương Bồ Tát—bấy giờ cũng chính là lúc quý vị trở về với bản nguyên vậy.
Trích: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – HT Tuyên Hóa giảng
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 🙇‍♀️
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *