No Image Available

A Di Ðà Kinh Sớ Sao – Liên Trì Ðại Sư

 Tác giả: Liên Trì Ðại Sư  Category: Kinh A Di Đà  Publisher: 2009  Tags: a di đàa di đà phậtPhật A Di Đàtịnh độ |
 Mô tả:

Trong đạo Phật về tông Tịnh Ðộ (1) có bảy bộ kinh (2) là nguyên tắc (3) cũng nhƣ biện chứng pháp (4), đã có truyền tích từ xưa đến nay giữa các nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhựt Bản v.v… Nhƣng được lưu hành và căn bản đặc điểm hơn, chỉ có ba bộ:

1.Kinh Vô Lượng Thọ.

2.Kinh Quán Vô Lượng Thọ.

3.Kinh A Di Ðà.


 Trở lại