Văn hóa xã hội

Thức ăn dư thừa, ôi thiu phải làm sao?

Thức ăn dư thừa, ôi thiu phải làm sao?
Hôm nay con chia sẻ đến chư vị phật tử một việc làm rất nhỏ nếu không biết sẽ bị nơi quả báo của Ngạ Quỹ nhưng nếu biết thì phước báu vô lượng vô biên, khi chết đi, lại được vãng sanh Cực lạc, vị lai thành Phật.
Đó là từ xưa cho đến nay chúng ta ăn uống dư thừa thường đem đi đổ bỏ, có khi thức ăn còn ăn được, có khi đã để thức ăn đó bị ôi thiêu. Trong 1 đời người bỏ vô số thức ăn, dù là món mặn hay món chay, là nước uống hay trái cây hay các loại bánh. Rất uổng phí. Vậy phải làm sao để một việc làm rất nhỏ không bị nơi quả báo của Ngạ Quỹ mà được phước báu vô lượng vô biên, khi chết đi lại được vãng sanh Cực lạc, vị lai thành Phật.
Trước khi bỏ các thức ăn nước uống như con đã nói thì nên đối trước 10 phương chư Phật mà khấn nguyện như vầy:
Nay con xin đem thức ăn do không dùng nữa đi bố thí cho tất cả chúng sanh đang đói khát ở 10 phương cõi Phật. Nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho chúng sanh đói khát 10 phương vân tập về đây ăn thức ăn con bố thí. Nguyện thức ăn này biến thành những vị nước và thức ăn như cam lộ ngon ngọt thanh tịnh khiến chúng sanh đồng được no đủ. Nguyện công đức này sanh ra bao công đức khác con xin hồi hướng về cho chúng sanh 10phương đồng được no đủ của 8 muôn 4 ngàn pháp môn của Như Lai, sanh ra nơi nào cũng là Bồ tát hóa sanh nơi ao sen thất bảo như cõi Cực lạc. Vị lai thành Phật, nguyện công đức này có được con xin hồi hướng đến cho quả vị bồ đề của con”.
Sau đó thọ chú PHỔ CÚNG DƯỜNG:
Án nga nga nẵng, tam bà phạ. Phiệt nhựt ra hồng. (7 lần)
Nguyện 10 phương chư Phật chứng minh cho bài đăng được trải rộng khắp nơi khiến cho chúng sanh được lợi lạc.
Nguồn Facebook CPLH
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *