HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành quan trọng nhất là trì giới

Hiện tại tu hành quan trọng nhất, nhất định phải nhớ kỹ phải bắt tay từ trì giới, không trì giới không được. Không trì giới niệm Phật công phu không đắc lực, không trì giới học kinh giáo, học đó là Phật học, không phải là trí tuệ. Người thực sự trì giới, tu định, quí vị niệm Phật, tụng kinh…

Xem chi tiết

A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành là phải tự mình nổ lực tinh tấn

Trong quyển Lương Hoàng Sám chúng ta thấy vua Lương Võ Đế khải thỉnh thiền sư Võ Chí Công làm Phật sự siêu độ cho thứ phi của mình, vị thứ phi này của Lương Võ Đế lúc còn sống bà đã tạo rất nhiều ác nghiệp, nên sau khi chết đi thần hồn của bà bị đoạ vào trong ác đạo.…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đây là tu hành, là thực sự tu hành

Hiện tại rất nhiều người hiểu lầm. Cho rằng là gì? niệm Phật là tu hành, lạy Phật là tu hành, tụng kinh là tu hành, niệm chú là tu hành, có phải không? Chưa chắc. Miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm lại vọng tưởng, đó không phải gọi là tu hành. Như thế sao gọi là tu hành được.…

Xem chi tiết

Biết được lỗi mình mới khó
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành phải chân thật hữu dụng, phải dùng được ngay trong đời sống

Người hiện tại nói đến công đức, thực ra đều hữu danh vô thực. Có cái tên của công đức, tu tên của công đức, nhưng không tu công đức thật. Khi trong lòng không vui, thì công đức hết. Phải biết thế gian yêu ma quỷ quái rất nhiều. Chúng chỉ sợ bạn tích công bồi đức nên thị hiện vô…

Xem chi tiết

Chướng ngại tu hành lớn nhất là cống cao ngã mạn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành một ngày ở thế giới ta bà bằng tu hành ở thế giới cực lạc một trăm năm

Trong Kinh Đức Phật dạy, tu hành một ngày ở thế giới ta bà bằng tu hành ở thế giới cực lạc một trăm năm. Vì sao? ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bình an nên tiến bộ rất chậm, thế giới này biến hóa quá kịch liệt, nếu chịu đựng được thì tiến bộ rất nhanh, không chịu đựng được…

Xem chi tiết

Đại Sư Ấn Quang
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tự hành như thế mà dạy người cũng như thế!

Huệ Mẫn đã có huệ căn từ đời trước nên có thể vừa niệm liền được tương ứng. Cần biết rằng: Người học Phật hãy nên trọn hết bổn phận của chính mình, ắt phải hiếu thuận với cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, khuyên họ ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đối với anh em trai, chị em gái,…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bổn phận của người xuất gia là tu hành

Học Phật cần học bổn phận của Phật pháp, Khổng lão phu tử nói: “Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sinh”. Bổn phận của người xuất gia là tu hành, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, đó là căn bản của người xuất gia. Từ xưa đến nay, Phật môn chúng ta không xây Phật Học viện. Ngày…

Xem chi tiết

HT Hải Hiền khai thị
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải y theo lời dạy mà tu hành

Nếu không chân thật phát tâm tu học khi đoạ vào ác đạo rồi thì đến đời nào kiếp nào mới có thể trở lại làm người? có duyên lành gặp phật pháp? được biết pháp môn Tịnh Độ một đời liễu sanh thoát tử? Nên biết rằng, không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. Nếu bị…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành thì bắt đầu tu từ nhất tâm

Kế đó là nói “đắc Như Lai diệu sắc thân, trạm nhiên ứng nhất thiết, khai bí mật tạng, dĩ bất trụ pháp, tức trụ kỳ trung” (đạt được sắc thân mầu nhiệm của Như Lai, bình lặng ứng với hết thảy, mở tạng bí mật, do chẳng trụ pháp mà liền trụ trong ấy). Tu hành thì bắt đầu tu từ…

Xem chi tiết

[HT Tịnh Không khai thị] tự mình phải biết kiểm điểm soi lại cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của mình, đem tật xấu đó sửa đổi lại thì đây là chân tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Khai thị] tự mình phải biết kiểm điểm soi lại cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của mình, đem tật xấu đó sửa đổi lại thì đây là chân tu

Hành thiện, tích đức có khó, có dễ. Sao gọi là khó – dễ? “Tu hành”, hành là hành vi, đem hành vi sai lầm, cách nhìn sai lầm đối với vũ trụ nhân sinh, cách nghĩ sai lầm, cách nói, cách làm sai lầm chỉnh sửa trở lại thì gọi là tu hành. Sao gọi là sai lầm? Cái gì là…

Xem chi tiết