Người như nào thì khi lâm chung một niệm cho đến mười niệm đều được Vãng Sinh?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật giảng có bốn thứ ân khó báo

Địa Tạng Bồ Tát nói tội nặng nhất chính là bất hiếu cha mẹ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện biểu thị hiếu đạo cho chúng ta, Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp thị hiện, phát thệ nguyện sâu nặng đều vì báo ân cha mẹ, đều vì tận hiếu mà phát hoằng nguyện, thế nên bất hiếu là…

Xem chi tiết

Quả báo tội bất hiếu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] “Bất hiếu cha mẹ” là tội nặng nhất trong những tội nghiệp, đương nhiên phải đọa địa ngục vô gián!

*Kinh văn: Nhược hữu chúng sanh bất hiếu phụ mẫu, hoặc chí sát hại, đương đọa Vô Gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. [Nếu như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục Vô Gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào…

Xem chi tiết

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc - HT TỊnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc

Lớn tuổi rồi, không làm việc được nữa, phải làm việc của kiếp sau. Kiếp này hết rồi, kiếp sau làm gì? Không niệm Phật thì phải trôi lăn trong luân hồi. Nghĩ xem kiếp này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, là thiện hay ác? Là phước hay tội? Cố gắng xét lại mình một chút. Tuy không rơi…

Xem chi tiết

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tịnh Độ

Tránh rơi vào bẫy của ma vương

Mấy nay mình gieo duyên ảnh và kinh sách thần chú LĂNG NGHIÊM, khuyên mọi người nên tinh tấn trì thần chú LĂNG NGHIÊM vì những lợi ích và uy lực mạnh mẽ không thể nghĩ bàn của thần chú nhưng cũng nhờ vậy mà mình biết được là rất nhiều bạn đang bị Ma Vương sai con cháu truyền bá là…

Xem chi tiết