Quả báo tội bất hiếu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bất hiếu cha mẹ, không tôn kính thầy tổ, loại này không có vị trí trong xã hội!

“Không chịu tu thân”, nghĩa là không theo chánh nghiệp. Người đó đối “lời giáo huấn cha mẹ”, sẽ “làm trái làm phản”, chúng ta thường nói không hiếu thuận cha mẹ. Ngày nay những trường hợp này không hiếm gặp trong xã hội, thậm chí con cái oán hận cha mẹ, những vấn đề như thế trong xã hội ngày trước…

Xem chi tiết

Quả báo tội bất hiếu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng thì niệm phật không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Sau khi Tịnh Tông Học Hội thành lập, chúng ta chú trọng tu hành, tu sửa tất cả tư tưởng hành vi sai lầm của chính bản thân mình. Chúng ta từ trong Kinh luận tiết lục ra năm khóa mục, không thể quá nhiều, quá nhiều thì không thể nhớ, không thể nhớ thì cũng bằng không được lợi ích gì,…

Xem chi tiết