Pháp sư Huệ Tịnh

Lợi ích của niệm Phật cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn

Lợi ích của câu Niệm Phật
Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, bất kể là người nào, đối tượng nào, chỉ cần họ niệm câu Phật hiệu này đều có thể hiện đời tiêu tai miễn nạn, ra vào bình an, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước tăng huệ, lâm chung vãng sinh thế giới Cực Lạc.
Cho nên, lợi ích của niệm Phật cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn, quy nạp lại có hai loại lợi ích, gọi là “hai lợi ích hiện-đương”.
Tuy thế gian có nhiều phương thuốc hay, nhưng vì nghiệp chướng của con người quá sâu nặng nên uống thuốc không có công hiệu; nhưng thuốc “Nam Mô A Di Đà Phật” này được gọi là “thuốc A-già-đà”, là thuốc trị bách bệnh, không bị chướng ngại. Như kinh A Di Đà nói “Vô lượng ánh sáng của Đức Phật kia, chiếu khắp mười phương không bị chướng ngại”, không bị nghiệp chướng của chúng ta cản trở, không bị oán thân trái chủ cản trở, không bị thiên ma ngoại đạo cản trở; bất luận là có hình hay vô hình, đều không thể làm chướng ngại Phật A Di Đà bảo hộ và cứu độ chúng ta.
“Thuốc A-gia-đà – Nam Mô A Di Đà Phật” này đã không uống thì thôi, nếu uống thì ngay cả căn cơ của Hạ phẩm hạ sanh cũng có thể sinh ra hiệu quả rõ ràng, huống gì người khác? Từ đây có thể biết, chỉ cần chân thật nguyện sanh Tịnh độ Di-đà, chuyên xưng danh hiệu Di-đà, hiện đời đã là một trong những Thánh chúng của thế giới Cực Lạc.
Chúng ta hiểu đạo lý này, tin đạo lý này. Bởi lẽ, Phật A Di Đà vì chúng sinh mười phương mà phát nguyện, tu hành thành Chánh giác, là muốn cứu độ chúng sinh như chúng ta.
Nam Mô A Di Đà Phật
Pháp sư Huệ Tịnh.
(Trích: Đại ý Kinh Vô Lượng Thọ, trang 436)
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *