Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lời khai thị vàng ngọc của ân sư Tịnh Không

Thế nào gọi là Niệm Phật công phu thành phiến - HT Tịnh Không
Chúng ta đã được thân người, có cơ hội nghe được đệ nhất kinh của Chư Phật Như Lai thuyết giảng, chúng ta phải lấy làm vui mừng tôn trọng…
Trên thế gian này quý vị muốn tranh cái gì ? Một đời người luống qua không có một thứ nào có thể mang theo. Phải mau giác ngộ, tất cả đều là giả,thật sự là sống chết sự lớn vô thường nhanh chóng. Phải biết một câu A Di Đà Phật là kết tinh trí tuệ bát nhã viên mãn của Chư Phật Như Lai,là thâm mật vô thượng, là vô thượng thâm diệu Thiền. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi,hành phương tiện sự,dứt tham sân si,tránh giết trộm dâm tự lợi, phải lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không thật sự làm,bạn sẽ không nhận được lợi ích gì từ Phật Pháp. Tất cả Chư Phật Như Lai đều là hộ pháp của Phật A Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu tất cả Như Lai tán thán A Di Đà Phật là” Quang trung cực tôn,Phật trung chi Vương”, tán thán đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tu học Pháp môn này làm đệ tử Di Đà, bạn nên biết là có biết bao nhiêu người đố kỵ, biết bao nhiêu người phá hoại gây phiền phức. Bạn biết rồi thì không nên bận tâm,sẽ không bị họ phá hoại nữa. Người tu hành, niệm Phật nhất định phải vật lộn với phiền não, phải đánh thắng,không thể đánh thua,thua thì xong rồi. Làm thế nào mới có thể đánh thắng ? Phải liều mạng không sợ khổ,không sợ khó,không sợ chết thì bạn quyết định đánh thắng. Phàm hễ bị đánh bại là do sợ khó,sợ khổ,sợ chết.
Muốn xuất ly loạn thế, thời gian là quý báu nhất. Phải đem thời gian quý báu này làm việc chân chính. Việc chân chính là niệm Phật. Không lãng phí thời gian quý báu, đây mới thật là người giác ngộ.
Được gắn thẻ ,

1 bình luận trong “Lời khai thị vàng ngọc của ân sư Tịnh Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *