Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều kiện để Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc

Điều kiện để Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc
Xem tiếp Giáo Hạnh Tín Chứng Văn Loại nói: “nói nhất niệm là tín tâm không có tâm thứ hai. Nên nói nhất niệm, tên gọi nhất niệm này, nhất tâm tức là nhân của báo độ thanh tịnh”. Câu nói này nói rất hay. Báo độ thanh tịnh là nói về điều gì? Thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là báo độ thanh tịnh, nhân thực sự của nó là nhất tâm. Cho nên Tịnh Tông thường nói “tâm tịnh tức Phật Độ tịnh”, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là có điều kiện này để đi, không phải là quí vị niệm Phật niệm nhiều ít, không liên quan gì đến việc niệm nhiều ít. Vấn đề này sau này vẫn còn kinh luận rất dài rất dài để chúng ta thảo luận về vấn đề này. Quan trọng là một câu cũng cần nhất tâm. Mỗi câu đều là nhất tâm, công phu này thành tựu. Chúc mừng quí vị, quí vị làm Phật rồi. Công phu này thành tựu, ba loại chân thật liền hiện tiền: chân thật rốt ráo, chân tâm hiện tiền, trí tuệ hiện tiền chân thật, lợi ích chân thật hiện tiền. Trí tuệ chân thật là tự độ viên mãn, lợi ích chân thật là độ tha viên mãn. Quí vị xem xem, như vậy vẫn chưa quí lắm rồi sao? Cho nên ở đây nói rất hay “tín tâm vô nhị tâm”, tham, sân, si, mạn, nghi đoạn được rồi. Chúng ta nói như vậy mọi người càng rõ ràng hơn. Nói rất thô, rất rõ ràng rồi. Trong tâm quí vị còn có tham, sân, si, mạn, nghi, quí vị sẽ không phải thật tin. Thật tin thì tham, sân, si, mạn, nghi đều đoạn rồi. Thật tin là nhất niệm, là nhất tâm, đó là thật tin. Tiêu chuẩn này rất cao, nhưng nó là thật, nó không phải là giả.
“Chân như bản kinh nhất tâm kết đắc đại nguyện”. Đây là A Di Đà Phật kiến tạo Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. “Hiển nhất tâm nãi báo độ chân nhân”. Thế giới Cực Lạc kiến tạo từ đâu? Từ nhất tâm mà kiến tạo, từ chân tâm mà kiến tạo, cho nên chúng ta dùng chân tâm hoàn toàn tương ưng với Thế giới Cực Lạc.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA TẬP 190
PS TỊNH KHÔNG
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *