Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng dường Phật cầu phước, coi chừng rơi vào tam ác đạo

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Cúng dường có hiệu quả hay không? Hãy coi cách dụng tâm bên trong và ngoài có tương ứng hay không? Nếu trong và ngoài có tương ứng thì có công đức, nếu không tương ứng thì chẳng có công đức. Còn có nhiều người cúng dường nhưng lại tạo tội nghiệp, không những chẳng có phước mà lại là họa, cúng dường như thế nào? Đến trước mặt Phật Bồ Tát tu cúng dường to lớn, cầu phát tài, cầu thăng quan, trước bàn thờ Phật Bồ Tát khấn vái, “khi được thăng quan, được phát tài thì con sẽ trở lại cúng thêm nhiều nữa”. Đặc điều kiện hối lộ với Phật Bồ Tát, coi Phật Bồ Tát như tham qua ô lại, cách cúng dường như vậy không những chẳng có phước mà lại tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp.
“Nếu Ngài phò hộ cho con được phát tài, con kiếm được một triệu thì nhất định sẽ đem mười ngàn đến cúng dường cho Ngài”. Phật Bồ Tát đâu có khờ như vậy? Cho người này lời chín trăm chín mươi ngàn, đâu có đạo lý như vậy? Bạn xem Phật Bồ Tát là hạn người nào? Thế nên cách cúng dường như vậy sẽ tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp, sẽ đọa vào tam ác đạo. Đừng thấy người ta tu cúng dường rồi cho là việc tốt, chưa chắc như vậy đâu, bạn phải biết động cơ của họ là gì rồi mới biết họ tạo phước hay họa.
Cúng dường như vậy xong nhưng không được thăng quan, không phát tài, nên quay lại trách móc nói Phật Bồ Tát này không linh. Họ nói, “tôi cúng dường nhưng Ngài không phò hộ cho tôi phát tài”, rồi oán hận, hủy báng Tam bảo, tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng.
✍🏻(Trích lục từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng)
Nguồn Valen Tina
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *