Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buông xuống ý niệm bất thiện – không có cái thiện nào thù thắng bằng niệm A Di Đà Phật!

In danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật
Phải buông xuống cái Thế Giới này, đừng nên bận tâm, đặc biệt là quyết định đừng nên có ý niệm không thiện. Có ý niệm không thiện, đem lại là quả báo của không thiện, phiền não và nghiệp chướng, còn mang lại thiên tai nhân họa để chúng ta tự chịu, lại còn làm người khác cũng chịu liên quan, cái nghiệp tội này sẽ rất nặng.
Hiểu rõ cái đạo lý này, biết được chân tướng của sự thật, chúng ta đem tất cả ý niệm không thiện buông xuống, buông xuống lời nói không thiện, buông xuống hành vi không thiện.
”Thiện trung chi thiện”, cái thiện vô cùng thù thắng nhất, tức là niệm A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật này từ sáng đến tối không đánh mất, một câu tiếp theo một câu, đó tức là tu cứu cánh viên mãn của đại thiện.
Thiện này là của ai ?
Đây là thiện của chư Phật Như Lai, thế xuất thế gian thiện pháp không gì hơn cái này, rất quan trọng, thật là quá tốt !
Chúng ta có duyên gặp được, hy vọng mọi người từ nay trở đi cố gắng chăm chỉ niệm Phật, vạn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm.
”Niệm nhất Phật danh hoán trừ bách thiên vạn ức vọng tưởng tạp niệm”.
Niệm một câu Phật để hoán trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đây chính là đem tác dụng của niệm Phật nói ra.
– Người Giảng : Hòa Thượng Tịnh Không
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *