Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cô gái nghèo cúng dường hư mục

Cô gái nghèo cúng dường hư mục
Một cô gái nghèo ở Lỗ Quận, cất nhà nơi đất cũ của ngôi chùa xưa đã tiêu hoại. Ngày nọ, cô ra thăm ruộng bắp, thấy có khúc gỗ mục trạng như tượng Phật, liền đem về rửa sạch sẽ để một chỗ cao nơi nhà. Thấy vùng bắp chỗ lượm khúc gỗ rất xanh tốt, cô nghĩ chắc là nhờ sức của tượng Phật, nên khi bẻ bắp nơi đó, cô nấu rồi đem cúng dường pho tượng hư.
Sau, cô gái mang bạo bệnh tắt hơi, trải một ngày đêm bổng sống lại. Chờ ít hôm cho thật khỏe, cô trần thiết đổi ngôi nhà ra am tranh, nhờ thợ đắp sửa khúc gỗ hư mục thành tượng Quán Thế Âm, rồi sắm lễ cúng dường quỳ lạy thương khóc. Người xung quanh thấy lạ, hỏi duyên cớ. Cô đáp:
“Lúc tôi chết, bị hai người bắt bỏ nơi xe lửa hừng cháy, rồi đẩy đi. Bỗng có một vị Sa môn thân thể khuyết hoại đến bảo hai kẻ đẩy xe rằng:
– Đây là đàn việt của ta, không được làm tổn hại!.
Hai người ấy vội dừng xe lại, chắp tay thưa:
– Xin Đại sĩ từ bi, chúng con sẽ tha nữ nhân này.
Kế đó, tôi được thả ra, theo vị sa môn trở về nhà, và bạch hỏi:
– Sư là ai mà đến cứu con?.
Sa môn đáp:
– Danh hiệu ta là Quán Thế Âm, chính là pho tượng gỗ mục mà ngươi đem về cúng dường đó!
Do nhờ Bồ Tát cứu độ, nên tôi lập am sửa tượng để thờ phụng Ngài”.
Theo: Tân Lục.
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Hoan nghênh chia sẻ công đức vô lượng
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *