Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cỡi trên những đợt sóng sinh tử

Vạn vật vô thường, bệnh tật và tai nạn có thể xảy ra cho bạn và cho những người thân của bạn bất cứ lúc nào. Sống trên đời, bạn phải chấp nhận sự thật ấy. Nếu bạn sống có chánh niệm trong từng giây phút, nếu bạn sống một cách sâu sắc những ngày tháng của bạn và tiếp xử đẹp…

Xem chi tiết