Cõi trời Đao Lợi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dựa vào phước của người khác, hưởng phước của người khác, chỉ có thể sanh đến trời Ðao Lợi

Những việc nói ở đây “sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng”, công đức của người đọc kinh quá lớn, chẳng chỉ có như nói ở đây sở thọ sanh xứ, hoặc sanh đến nhân gian, hoặc sanh đến cõi trời, những sự siêu độ này, cao nhất chỉ có thể sanh đến trời Ðao Lợi, tại sao? Dựa vào phước…

Xem chi tiết