Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì tự nhiên vọng tưởng của chúng ta liền ít thôi

Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ! Nhất định cũng không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có! Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng…

Xem chi tiết

Cảm ân người đã thành tựu cho ta - Đức Phật tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chân thành đến cực điểm thì liền thông đạt ngay!

Quan trọng nhất là tu dưỡng đức hạnh. Trong tu dưỡng đức hạnh, điều quan trọng nhất là chân thành, chỉ có chân thành thì mới có thể thông được. Pháp thế xuất thế gian chỉ cần thông rồi thì liền thành tựu viên mãn, tất cả chướng ngại đều không còn nữa. Chỉ sợ không thông. Cách thông như thế nào…

Xem chi tiết

Người cùng một nhà đều là ân oán - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, luôn có vướng bận, thường không buông được

Ngày nay chúng ta niệm Phật, dù niệm nhiều đến đâu, tâm vẫn không thanh tịnh. Như vậy chúng ta là uế, tương phản với tịnh, chúng ta là uế tâm niệm Phật, tâm nhiễm ô niệm Phật, nên hiệu quả thua xa tịnh niệm. Chúng ta vẫn chưa buông được, không nở buông bỏ thế gian này. Trong kinh nói rõ…

Xem chi tiết

Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà

Chúng ta thấy người có tài đức hơn mình, có khởi tâm đố kỵ chăng? Không thể nói không có. Chỉ có thể nói nhẹ hơn một chút ! vì sao vậy? Khi chưa học Phật, tâm đố kỵ rất nghiêm trọng, có thể còn nghĩ cách để ngăn cản họ. Bây giờ không còn chướng ngại người khác, nhưng trong lòng…

Xem chi tiết