Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Nhiều lần được cảm ứng nhờ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát

Tôi có nhân duyên biết Bồ Tát Địa Tạng đã hai năm, nhưng chính thức biết cúng dường Bồ Tát, chỉ mới có hơn nửa năm trở lại. Vốn cha mẹ tôi theo đa thần giáo, không phân biệt đâu là Phật, đâu là thần, từ sau khi tôi phát tâm cúng dường Đại sĩ, cha tôi gặp những giấc mộng không…

Xem chi tiết