Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao có thể đem chấp trước phá sạch, đây là phật pháp! muốn phá chấp trước, trước tiên phải bắt đầu từ việc “chấp trước phai dần!”

Chúng ta muốn học tập theo Phật, muốn học tập theo chư Phật Bồ Tát, chúng ta ngày nay sở dĩ không có cách gì thông tình, không có cách gì đạt lý, tức là cánh cửa thứ nhất không thể bước qua. Đây là do cái chướng ngại nghiêm trọng nhất. Chướng ngại này chính là “ngã”, “ngã” không buông xả.…

Xem chi tiết

Đến thế giới cực lạc hưởng phước của A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới chúng ta đây là thế giới Cực Lạc

Tập khí phiền não nặng nề trong con người phàm phu, làm sao có chuyện không nổi niệm? Nếu không khởi niệm thì đã trở thành Thánh nhân, người phàm không làm được. Bởi thế cổ đức hướng dẫn chúng ta: Không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là gì? Quí vị đã tạo nghiệp, niệm đầu tiên…

Xem chi tiết

A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một câu Phật hiệu thật sự đem mọi vọng tưởng, chấp trước phá bỏ đi

Chư Phật Như Lai, Tổ sư đại đức dạy chúng ta một câu “A Di Đà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn đều không thể tiêu hết nghiệp chướng, nhưng niệm Phật có thể tiêu trừ. Thật sự tin tưởng, ý chí tinh thần của chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm liên tục,…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong khuân viên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phiền phức ở chỗ chúng ta thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước

Ngày nay chúng ta tu hành, phiền phức ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước, vậy thì phiền quá, chưa buông xuống phân biệt, chấp trước của chính mình, chưa buông bỏ được. Phật dạy chúng ta buông xuống là buông xuống những thứ này, buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp…

Xem chi tiết

Chấp trước
Lời dạy của đức phật

Căn bệnh lớn nhất trong các pháp thế gian là chấp trước

Chúng ta hiện đang mê, suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, tạo nghiệp, chịu báo, cảm nhận lục đạo luân hồi, hoàn toàn là do tự tâm biến hiện ra. Nếu rời khỏi tâm tánh thì chẳng có một pháp nào để có thể đạt được! Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta và một niệm…

Xem chi tiết