Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời dạy của đức phật

Nhân tu vạn hạnh, quả viên vạn đức

Phật dạy chúng ta trong chân tâm có đầy đủ tam đức. Pháp thân là chân thân của chúng ta, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng cấu (dơ) chẳng tịnh, trong Thiền tông gọi “mặt mũi vốn sẵn có lúc cha mẹ chưa sanh ra” chính là cái này. Ðáng tiếc là chúng ta từ vô thỉ đến nay…

Xem chi tiết

Phật Giáo
Đạo Phật

Thế nào là Phật giáo hay Đạo Phật

Phật giáo (佛教) hay còn được gọi là Đạo Phật, Đạo Bụt là một tôn giáo hoặc hệ thống triết học bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học về nhân sinh quan, vũ trụ quan và các phương pháp thực hành, tu tập dựa trên giáo pháp (lời dạy) của một nhân vật lịch sử là Siddhārtha Gautama…

Xem chi tiết