Đạo Phật

Tu đạo đừng để đạo sâu

Tu đạo đừng để đạo sâu
Đừng để càng tu lâu càng đạo sâu, Tâm chẳng những không trong sáng, còn hóa ra phiền não, hành giả đã tu sai pháp!!!
Nhất niên Phật tại tiền
Nhị niên Phật thăng thiên
Tam niên bất kiến Phật
Nghĩa là học nhiều, nghe pháp nhiều, lạy sám hối nhiều nhưng đến khi đụng việc, lập tức tham, sân, phiền não. Vì nghe nhiều, tự tánh bị ngăn che, tâm thành mờ không thấy đạo. Cần tịnh hóa tự tâm trước, cố gắng giữ tâm trong sáng mới phát ban đầu, đừng cho thay đổi.
Pháp Phật có công năng tẩy sạch tâm phiền não. Người dùng giáo pháp sai, làm tâm nhiễm ô, thành bệnh nhứt-xiển-đề, Phật không cứu được. Người chưa tu, họ phiền não, nhưng thấy Phật lại phát tâm. Ngược lại, người trong đạo nhìn Phật, lạy Phật mỗi ngày, vẫn sanh phiền não, đành chịu thua. Họ giống như kẻ sử dụng lờn thuốc, không còn tác dụng. Hình ảnh tiêu biểu cho ý này là Vô Não hung dữ thấy Phật buông dao thành La Hán. Nhưng Thiện Tịnh Tỳ Kheo là em họ của Phật, sống gần Phật mà Ngài không độ nổi.
Nghe thuyết pháp, tâm bừng sáng. Cuộc đời dù sóng gió bao nhiêu, hành giả vẫn an trụ pháp, tiến tu được. Ngược lại, nghe thuyết pháp, cuộc sống vẫn đầy bất mãn khó chịu và nghiệp ùn ùn nổi dậy. Phải biết đó không phải là chỗ của ta tu. Nếu không bỏ đi, ta sẽ đọa nhứt-xiển-đề.
Trích Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT.Thích Trí Quảng
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *