A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành là phải tự mình nổ lực tinh tấn

Trong quyển Lương Hoàng Sám chúng ta thấy vua Lương Võ Đế khải thỉnh thiền sư Võ Chí Công làm Phật sự siêu độ cho thứ phi của mình, vị thứ phi này của Lương Võ Đế lúc còn sống bà đã tạo rất nhiều ác nghiệp, nên sau khi chết đi thần hồn của bà bị đoạ vào trong ác đạo.…

Xem chi tiết