Thiệt thòi là Phước - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thiệt thòi là Phước – HT Tịnh Không

Chúng ta có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng qua cách xử sự của họ trong cuộc sống hằng ngày, họ vẫn còn tham, sân, si, mạn và đặc biệt là vẫn không xem trọng việc niệm Phật. Họ tuy biết là niệm Phật rất tốt, nhưng họ chỉ xem là thứ yếu, luôn xếp sau tất cả các việc…

Xem chi tiết