A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghĩ A Di Đà Phật thì tiêu nghiệp chướng, thì diệt tội. Nghĩ A Di Đà Phật thì tích luỹ công đức

Cho dù đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp, đó là tội nghiệp đã tạo tác khi chưa học Phật trong quá khứ. Bây giờ biết rồi, hối cải, đừng nên thường xuyên nghĩ đến. Bởi vì quí vị nghĩ một lần xem như lại tạo thêm một lần, vậy là sai rồi. Vậy phải nghĩ điều gì? Nghĩ A Di Đà…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cách tiêu nghiệp chướng nhanh nhất

Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết, thì có phương pháp nào để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu, nhanh chóng? Từ Vân Quán đảnh pháp sư thời vua Càn Long đã giảng trong Quán Kinh Trực Chỉ. Ngài nói tội nghiệp cực nặng trong các kinh và sám pháp nhà Phật đều không tiêu diệt được, không tiêu được tội nặng…

Xem chi tiết

Quan Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng dường bạn còn phải có cái phước để hưởng

Hôm nay chúng ta sẽ hỏi, trên thế giới chúng sanh khổ nạn rất nhiều, kẻ không có ăn, người không có mặc, Phật Bồ Tát vì sao không đến cúng dường? Phật ở trên Kinh nói những lời này có mâu thuẫn hay không? Phật Bồ Tát là chân thật bình đẳng cúng dường, vấn đề là ở đâu? Tất cả…

Xem chi tiết

Tịnh tu ba nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chịu khổ một chút ở thế gian này là việc tốt, được tiêu nghiệp chướng

Hộ pháp phải có trí tuệ, phải có phước báo; không có trí tuệ, không có phước báo thì đối với Phật pháp chỉ có hại mà không có lợi, điều này không thể nào không biết được. Sự hưng suy của Phật pháp, hưng suy của tôn giáo hãy xem mười năm này. Nếu trong mười năm này có thể hưng…

Xem chi tiết

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm - Điều then chốt là phải giác
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm – Điều then chốt là phải giác

Các đồng tu nhất định phải ghi nhớ: Để tiêu nghiệp chướng thì niệm Phật là diệu pháp bậc nhất. Dẫu nghiệp chướng của quý vị lớn đến đâu đi nữa, dẫu sâu nặng đến mấy, một câu A Di Đà Phật đều tiêu diệt. Điều then chốt là phải giác, cổ nhân thường nói: “Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác…

Xem chi tiết