Tìm ra hạnh phúc đích thực ngay trong bản thân mình
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta phải phân biệt công đức và phước đức cho rõ ràng

Vào thời quá khứ tại Ấn Độ, Thiên Thân Bồ Tát đã từng hủy báng về pháp Tiểu Thừa, Ngài là người thông minh tuyệt đỉnh; Luận là chú giải của hết thảy kinh điển; Ngài viết [năm trăm bộ luận] hủy báng Đại Thừa. Anh của Ngài là Vô Trụ Bồ Tát học Đại Thừa, anh Ngài có thiện xảo phương…

Xem chi tiết